My Flynth
Nieuws

POP3 Flevoland: niet-productieve investeringen water

Gepubliceerd: 10-08-2018, laatst gewijzigd: 10-08-2018

Bent u landbouwer, grondeigenaar of grondgebruiker in Flevoland? Wellicht kunt u dan subsidie krijgen. Vanaf 3 september kunt u namelijk een aanvraag indienen voor de paragraaf ‘niet-productieve investeringen water’ binnen de ‘Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 (POP3FL).

Door het verbeteren van de waterkwaliteit te stimuleren wil Flevoland bijdragen aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Afspoeling van erf, perceel en bodem dragen ook in Flevoland bij aan te hoge concentraties nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water.

Voorziet u voor uw bedrijf in de toekomst problemen op het gebied van lozing, (erf)afspoeling en uitspoeling dan is nu de mogelijk om met financiële hulp van de overheid het (toekomstige) probleem te verhelpen.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers, grondeigenaren en -gebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden van deze partijen (waarvan in elk geval één deelnemer een landbouwer, grondeigenaar of grondgebruiker is).

Waarvoor subsidie?

Belangrijk uitgangspunt is dat de investering niet productief is, dat wil zeggen geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een (agrarisch of anderszins) bedrijf tot gevolg mogen hebben. Tevens moeten investeringen bovenwettelijk zijn.

Aan welke investering moet bijvoorbeeld worden gedacht? (Deze lijst is NIET-limitatief) 

  • herinrichting van erf en de aanleg van wateropvangvoorziening(en) om erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten tegen te gaan
  • aanleg van voorzieningen die perceelemissies verminderen, zoals buffer- en infiltratiegreppels en dergelijke;
  • aanleg van opvangvoorzieningen voor hemelwater op het erf, van bijvoorbeeld spuitmachines;
  • investeringen in zuiveringssystemen voor afvalwater zonder restlozing;
  • investeringen in zuivering van drainagewater en filterspoelwater;
  • investeringen in het overdekt opslaan van fusten;
  • aanleg natuurvriendelijke oevers (in waterlopen in directe verbinding met het landelijk watersysteem en permanent watervoerend en bij voorkeur in gebieden aangeduid met goede waterkwaliteit) of waterbergingsoever;
  • aanleg natte bufferstroken
  • aanleg helofytenfilters in nabijheid van een watergang.

Hoeveel subsidie?

U ontvangt 100 procent van de subsidiabele kosten met een minimum van 250.000 euro. Wanneer deze hoge drempel niet kan worden gehaald kan er aan worden gedacht om met collega’s samen te werken en zo gezamenlijk de drempel wel te halen.

Het gaat hier om een zogenaamde tenderregeling. Dit betekent dat u met collega’s concurreert op kwaliteit. Aan elk plan worden punten toegekend. Hoe meer een plan voldoet aan de doelstelling van de regeling, hoe meer punten u krijgt voor deze investering. Zo ontstaat er een rangschikking. Het geld wordt vervolgens op basis van die rangschikking verdeeld totdat het budget op is. 

Het subsidieplafond voor deze openstelling is 1,9 miljoen euro. Vorige openstelling was Flynth succesvol met ruim 1 miljoen aan goedgekeurde project financiering.

U kunt een aanvraag indienen van 3 september t/m 23 november 2018.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Geert Bruns

geert.bruns@flynth.nl