Is uw risico-inventarisatie op orde?

 
Is uw risico-inventarisatie op orde?
Gepubliceerd: 17-05-2021, laatst gewijzigd: 27-05-2022

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de landbouwsector, en dan in het bijzonder de glastuinbouw en de open teelten, gestart met het controleren van bedrijven ten aanzien van Arbowetgeving. 

Wat houdt de inspectie in?

Tijdens het bezoek gaat de inspecteur na of het bedrijf voldoet aan de Arbowet en –regelgeving. Zo wordt  gecontroleerd of een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) aanwezig is en een basiscontract arbodienstverlening. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan zaken op het bedrijf die met veiligheid hebben te maken. Daarbij geeft SZW aan dat men vooral een stapeling van arbeidsrisico's waarneemt rondom laagbetaald werk, waarbij de groep arbeidsmigranten extra er uit springt. Risico's zijn onder andere overschrijding van arbeidstijden, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, onveilige elektrische installaties, fysieke overbelasting, onderbetaling en besmettingsrisico's. Maar ook veilig werken door meewerkende minderjarige kinderen.  

Het niet hebben van een RIE kan een boete tot 4.500 euro opleveren. Het niet hebben van een plan van aanpak kan 3.000 euro kosten. Belangrijk dus om na te gaan of de RIE en het basiscontract dienstverlening op orde zijn. 

Actualiseren of aanvragen RIE en plan van aanpak

Het hebben van een RIE is voor de meeste bedrijven een verplichting vanuit de Arbowet. Deze verplichting geldt voor alle bedrijven waar onder gezag wordt gewerkt. Naast medewerkers in loondienst, moet hierbij ook worden gedacht aan stagiaires, meewerkende gezinsleden, uitzendkrachten, bedrijfsverzorging, (zaterdag)hulpen en etcetera. Maar ook andere bedrijven wordt geadviseerd om een RIE te hebben. In een plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken.

RIE al aanwezig

Als er inmiddels zaken zijn veranderd op het bedrijf, kan het zijn dat de RIE niet meer actueel is. Advies is om de RIE opnieuw door te lopen en waar nodig te actualiseren. Zorg er ook voor, dat in het verleden vastgestelde verbeteracties zijn of worden uitgevoerd. 

Is er nog geen RIE op het bedrijf beschikbaar, zorg dan dat deze er zo spoedig mogelijk komt. 

Basiscontract arbodienstverlening

De Arbowet verplicht de aanwezigheid van een basiscontract arbodienstverlening. Hierin is bijvoorbeeld aangegeven hoe de toegang van medewerkers tot de bedrijfsarts is geregeld. Naast eventuele medewerkers die in dienst zijn, geldt dit ook seizoenskrachten of gezinsleden, die in dienst zijn van het bedrijf. Is er geen personeel in dienst, maar wordt gebruik gemaakt van  uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiaires dan kan een “Zelfstandigenpakket volstaan.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: