Nieuws

Hoofdlijnen Belastingplan 2023 bekend gemaakt

Hoofdlijnen Belastingplan 2023 bekend gemaakt
Gepubliceerd: 17-06-2022, laatst gewijzigd: 24-06-2022

Het belastingplan 2023 is op hoofdlijnen al bekend gemaakt. Zoals viel te verwachten, houdt dit ook een lastenverzwaring in voor met name de ondernemers. In de voorjaarsnota was al op enkele punten een tipje van de sluier opgelicht. De staatssecretaris gaat in zijn Kamerbrief over de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda verder in op de plannen voor 2023 en 2024.

Diverse items uit de voorjaarsnota hebben we eerder toegelicht. Ook deze keer heeft de staatssecretaris nieuwe (fiscale) wetsvoorstellen en (fiscale) maatregelen die een directe of indirecte impact hebben op – voornamelijk – ondernemend Nederland. De volledige Kamerbrief over fiscale beleids- en uitvoeringsagenda vindt u op de website van de Rijksoverheid. Deze week werd ook een initiatief wetsvoorstel van GroenLinks en de PvdA ingediend, waarbij de DGA en zijn B.V. extra hard worden aangepakt. Dit voorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies.

Zelfstandige wetstrajecten (los van het Belastingplan)

 1. Aanpassing btw-wetgeving: Implementatie, de btw-wetgeving zal worden aangepast als gevolg van implementatie van de Payment Service Providers Directive. Betaaldienstverleners zullen voortaan betalingsgegevens aan de Belastingdienst moeten gaan verstrekken om zo btw-fraude beter te kunnen bestrijden. De lidstaten moeten deze richtlijn met ingang van 1 januari 2024 implementeren.
   
 2. Implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling: de kleineondernemersregeling voor de btw zal worden uitgebreid. Kleine ondernemers die gevestigd zijn in andere lidstaten kunnen dan ook gebruik maken van de regeling als zij in Nederland ondernemen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2024.
   
 3. Wetsvoorstel Wet aanpassing kwalificatie buitenlandse rechtsvormen: al geruime tijd wordt vanuit de praktijk kritiek geuit op het Nederlandse kwalificatiebeleid inzake (buitenlandse) rechtsvormen. Hierdoor kunnen kwalificatieverschillen tussen landen ontstaan die kunnen resulteren in dubbele aftrek, dubbele heffing of aftrek in het ene land zonder heffing in het andere land (hybride mismatches). Daarom worden twee onderdelen in dit wetsvoorstel opgenomen:

-de codificatie van het huidige kwalificatiebeleid en een wettelijke aanvulling voor niet-vergelijkbare rechtsvormen; en

-de afschaffing van het toestemmingsvereiste van de open commanditaire vennootschap (CV), incl. overgangsrecht.

Dit voorstel heeft effect op de vennootschaps-, inkomsten- erf- en schenkbelasting maar ook op de overdrachtsbelasting. Het voorstel zal in het voorjaar van 2023 worden ingediend en zal dan op 1 januari 2024 in werking moeten treden.

 1. Wetsvoorstel Wet aanpassen systematiek informatiebeschikking: een  informatiebeschikking wordt opgelegd aan een belastingplichtige als hij of zij niet aan zijn of haar informatieplicht of administratie- en bewaarplicht heeft voldaan. Het opleggen van een informatiebeschikking kan de rechtspositie van de belastingplichtige aantasten. Naar aanleiding van een evaluatierapport is vastgesteld dat de huidige wetgeving nog knelpunten bevat.  Het nieuwe wetsvoorstel moet deze knelpunten gaan verhelpen.  Het wetsvoorstel wordt nu nog verder uitgewerkt, waarschijnlijk voor de zomer ter consultatie aangeboden en de beoogde ingangsdatum is ook weer 1 januari 2024.
   
 2. Wetsvoorstel Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane: de vastlegging van persoonsgegevens moet ook bij de Belastingdienst nog verder op orde worden gebracht. Dit wetsvoorstel beoogt de processen daaromtrent zo te regelen dat de persoonsgegevens bij de Belastingdienst voldoende gewaarborgd worden. Het wetsvoorstel wordt nu nog verder uitgewerkt en opnieuw geldt een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2024.

Wetsvoorstel belastingplan (directe of indirecte impact op voornamelijk ondernemers)

1.   Vervallen gebruikelijk-loonregeling innovatieve start-ups: voor deze start-ups is momenteel een versoepeling van het gebruikelijk loon van toepassing. Het gebruikelijk loon mag zelfs worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon maar deze optie komt nu mogelijk per 1 januari 2023 te vervallen, afhankelijk van de uitkomst van het evaluatierapport.

2.   Herstelwetgeving btw-tarief lachgas: naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moeten lachgaspatronen toch onder het lage btw-tarief worden geschaard.  Het beleidsstandpunt hield voorheen in dat lachgaspatronen onder het verhoogde btw-tarief vielen. De nieuwe maatregel houdt in dat de lachgaspatronen nu weer onder het verhoogde tarief komen te vallen.

3.   BTW-nultarief voor zonnepanelen op woningen: het kabinet wil gebruik maken van de mogelijkheid om het btw-tarief op woningen op 0% vast te stellen. Hierdoor drukt er geen btw meer op de aanschaf en installatie van zonnepanelen en hoeven particulieren zich niet meer aan te melden voor de kleineondernemersregeling. Dat scheelt ook vooral heel veel werk bij de belastingdienst. Het is overigens nog de vraag of daarmee de aanschaf en installatie ook echt in prijs zullen dalen want het is uiteraard altijd mogelijk dat ondernemers het verschil dan zelf in hun zak steken. De praktijk is immers altijd weerbarstiger dan de Haagse theorie.

4.   Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers: momenteel geldt er nog een vrijstelling voor de bpm op bestelauto’s voor ondernemers. Deze vrijstelling wordt als het aan het kabinet ligt, afgeschaft. Wel blijft er een vrijstelling bestaan voor BPM op emissievrije auto’s. De nadere voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

5.   Aanpassingen energiebelasting: in totaal zijn 5 van de 26 maatregelen gericht op het aanpassen van de energiebelasting. Het doel van de aanpassingen is een budgettaire opbrengst voor de overheid te genereren en aan de andere zijde weer een verlaging van de lasten voor huishoudens. De opbrengst voor de overheid zal voortvloeien uit de tariefsverhoging van gas en een verlaging van de belasting op elektriciteit in de hogere verbruiksschijven.  Ook worden de tarieven van Opslag Duurzame Energie (ODE) geïntegreerd in de energiebelasting, waardoor de Wet ODE per 2024 kan worden afgeschaft.

6.   Verhoging op verbruiksbelasting alcoholvrije dranken: afgezien van een budgettaire reden, zit hier verder geen gedachte achter maar in het coalitieakkoord is aangegeven om de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken te verhogen naar het niveau van het laagste tarief van de bieraccijnzen. Dit betekent dat iedere liter alcoholvrije drank met € 0,23 omhoog gaat.  Gelukkig wordt het mineraalwater van de verhoging uitgezonderd, dus als u voor een goedkoper alternatief wilt gaan, bestelt u dan maar liever een glaasje bronwater.

BOR-regeling

Zoals al eerder voorspeld, zal ook de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) van het CPB verder worden behandeld en wordt hier naar mogelijk met Prinsjesdag verder uitwerking aan gegeven. In het genoemde initiatief wetsvoorstel van GL/PvdA wordt in deze BOR-regeling overigens stevig het mes gezet dus die partijen lopen daar al fors op vooruit.

Fiscale verzamelwet 2024

Tot slot is de fiscale verzamelwet 2024 gepresenteerd met een aantal maatregelen (21 in totaal) die in 2024 zullen worden ingevoerd. Ook moet het hele box 3-dossier nog tot een goed einde worden gebracht, heeft het kabinet aangekondigd het herstel van de fiscale eenheidsregeling in de vennootschapsbelasting voorlopig maar in de koelkast te zetten, is het nog steeds de bedoeling om de wet Excessief lenen bij de eigen B.V. per 1-1-2023 in te voeren en staan er nog diverse Europese regelingen op stapel.

Meer over ontwikkelingen op fiscaal gebied

Flynth verwacht een enerverend jaar op fiscaal gebied. Alle ontwikkelingen volgen wij op de voet, meld u ook aan voor onze nieuwsbrief om hiervan op de hoogte te blijven. Voor vragen over fiscale zaken kunt u ook direct contact opnemen.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Ed Schregardus Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Ed Schregardus