Flynth staat klanten bij in turbulent jaar

 
Flynth staat klanten bij in turbulent jaar
Gepubliceerd: 18-10-2021, laatst gewijzigd: 24-01-2024

ARNHEM, 18 oktober 2021 – Flynth heeft in coronajaar 2020 een forse groei van haar audit-praktijk gerealiseerd. Ook zijn de doelstellingen op het gebied van werkkapitaal, vermogen en solvabiliteit behaald. De totale omzet van Flynth is licht gestegen (1%) naar EUR 143 mln. De focus lag echter op het optimaal bijstaan van klanten en de zorg voor medewerkers in een van de moeilijkste periodes van de afgelopen jaren. “De rol van Flynth werd in deze crisistijd nog duidelijker: relevant zijn voor onze klanten door het inzetten van onze branche specifieke kennis”, zegt Bas Hidding, voorzitter van de raad van bestuur. 

Corona en klanten

Flynth was de eerste Nederlandse accountantsorganisatie die een Coronahelpdesk voor alle ondernemers opende. Deze helpdesk was, vanaf de eerste lockdown, zes dagen per week, van ’s ochtends tot ’s avonds geopend. Informatievoorziening richting klanten gebeurde in hoog tempo, omdat de actualiteiten elkaar snel opvolgden. Flynth was in staat om betrokken, alert en snel op te treden en klanten te helpen met het aanvragen van steunmaatregelen, zoals de NOW- en de TOZO-regelingen. Flynth zette daarnaast sterk in op kennisdeling door diverse webinars voor ondernemers te houden.  

Focus op medewerkers en bijstaan klanten

De zorg voor de medewerkers had ook in 2020 grote prioriteit. Flynth gaf direct gehoor aan de oproep van de Nederlandse overheid om het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk terug te dringen om de besmettingskans met corona te verlagen. Medewerkers gingen zoveel mogelijk thuis aan het werk, met als gevolg dat het ‘thuiskantoor’ snel en grondig moest worden ingericht. Flynth creëerde voor alle ruim 1.600 medewerkers een veilige en verantwoorde thuiswerkplek. 

Resultaatsafhankelijke vergoeding aan medewerkers 

In 2019 is een aantal aantrekkelijk financiële regelingen voor medewerkers geïntroduceerd. Een transparante collectieve incentive- en een participatieregeling voor alle medewerkers en een incentiveregeling voor de lange termijn. Het doel van deze regelingen is om, passend bij onze waarden, medewerkers te laten meedelen in het resultaat en de waardeontwikkeling van Flynth. De incentiveregelingen hebben een ingroeiperiode van drie jaar. In 2020 bedroeg de resultaatsafhankelijke vergoeding aan medewerkers EUR 2,7 mln (2019: EUR 1,6 mln). Per 31 december 2020 nemen medewerkers voor EUR 4,6 mln deel aan de participatieregeling waarop een rendement van 7,9% is uitgekeerd. 

Financiële doelstellingen 

Ondanks het roerige verloop van 2020, staat de organisatie stevig. De doelstellingen van Flynth op het gebied van werkkapitaal, vermogen en solvabiliteit zijn behaald. De extra omzetgroei die Flynth in 2019 hoopte te noteren voor accountancy en advies in 2020, blijft achter bij de verwachting. Klanten waren in 2020 terughoudend met hun adviesopdrachten. Audit daarentegen is fors gegroeid, net als in 2019. We zien dat er in de markt behoefte is aan een controlerend accountant met onze signatuur. Ook voor de komende jaren zet Flynth in op groei van audit. 

Het resultaat is lager uitgekomen in vergelijking met vorig jaar. Dit is met name het gevolg van de aanmerkelijk hogere resultaatafhankelijke vergoeding die is toegekend aan medewerkers. Daarnaast is het resultaat afgenomen door toenemende kosten voor kwaliteit, ondersteuning bij coronasteunmaatregelen en hogere personeelskosten per FTE, die niet geheel zijn doorbelast aan klanten. Flynth ziet dat deze trend zich in 2021 doorzet. 

Voor 2021 wordt voor Flynth een gelijkblijvende tot licht stijgende omzet verwacht met een hoger resultaat voor resultaatafhankelijke vergoeding aan medewerkers. 

Stabiele omzetten adviesgroepen 

De adviesgroepen binnen Flynth lieten stabiele omzetten zien. Deal Advies zag in de eerste periode van 2020 een stagnatie in de advisering rondom koop, verkoop en overname van bedrijven. In de tweede helft van het jaar trok dit weer aan is en is Deal Advies doorgegroeid. Met de overname van Bosch & van Rijn (marktleider in advies rondom duurzame energie) per 1 januari 2021 is de adviesgroep verder uitgebreid. 

Versnelde digitalisering 

Digitalisering is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Flynth heeft dit aangegrepen als voortdurende optimalisatie van bedrijfsprocessen, de inrichting van de organisatie en van de werkprocessen. Ook gaat Flynth steeds meer data gedreven werken. Vanuit de expertiserol kunnen Flynth adviseurs met behulp van data-ontwikkelingen eerder signaleren en daarop sturen. Met uniform vastgelegde, geanonimiseerde, data helpt Flynth ondernemers op basis van interne benchmarks met hun kansen en uitdagingen.  

Ontwikkelen bestaande medewerkers 

De aandacht voor ontwikkeling van medewerkers van Flynth ging in 2020 onverminderd door. Zo hadden medewerkers toegang tot loopbaan coaching, waar bijvoorbeeld aandacht was voor het maken van bewuste keuzes in de loopbaan. Denk aan het volgen van een opleiding, starten met leidinggeven of de keuze voor een andere functie binnen of buiten Flynth. In 2020 is ook een nieuw leiderschapsprogramma gestart. 

Werving & onboarding nieuwe medewerkers 

Voor nieuwe medewerkers heeft Flynth een speciaal onboardingprogramma geïntroduceerd per 1 januari 2020. Flynth mocht in 2020 243 nieuwe collega’s verwelkomen, die al dan niet online aan dit programma hebben deelgenomen. 165 van hen startten namelijk in de lockdown. Tijdens speciale introductiedagen en het vervolgprogramma worden nieuwe medewerkers in het eerste jaar bij Flynth volledig wegwijs gemaakt in de organisatie.  

Governance

In het tweede half jaar van 2021 vindt een proces van herijking van de statuten en reglementen binnen Flynth plaats met het doel om de governance van Flynth nu en naar de toekomst robuust te houden en in alle opzichten te blijven voldoen aan de huidige actuele wet- en regelgeving rondom governance, waaronder het volledige structuurregime. Tegelijkertijd vindt een evaluatie plaats onder leiding van een extern bureau om lering te trekken voor alle governance-organen uit het governance-conflict van het afgelopen voorjaar. Flynth benadrukt hierbij dat de klantbediening, bedrijfsvoering, kwaliteitsverbeteringen en innovaties door dit conflict niet zijn beïnvloed. 

“De raad van bestuur is trots op de veerkracht van de medewerkers en klanten van Flynth tijdens de coronacrisis”, zegt Hidding. “Onze eerste zorg was dat onze medewerkers gezond konden doorwerken en onze klanten konden helpen om toekomstbestendig door te kunnen gaan.” 

 

 KENGETALLEN FLYNTH (IN €1.000) 

 

 

 

  

2020 

2019 

2018 

  

 

 

  

 Netto omzet 

 

142.943 

 

141.514 

 

132.791 

 Bedrijfsresultaat  

1.503 

3.986 

3.347 

 Bedrijfsresultaat (exclusief afschrijving goodwill) 

6.506 

9.087 

8.845 

 Financieringskosten 

1.101 

1.084 

1.358 

 Resultaat na belastingen 

560 

2.293 

662 

 EBITDA  (voor resultaatafhankelijke vergoedingen aan medewerkers) 

12.425 

13.886 

12.391 

 

 

  

  

 Resultaat afhankelijke vergoedingen aan medewerkers 

2.687 

1.555 

523 

 

 

  

  

 Current ratio 

1,2 

1,2 

1,0 

 Solvabiliteit 

27,8% 

27,0% 

22,1% 

 Omzet per FTE 

109 

109 

107 

 Personeelskosten per FTE 

74 

73 

70 

 Aantal medewerkers in FTE (excl stagiaires) 

1.309 

1.299 

1.239 

 

VERKORTE BALANS FLYNTH (IN €1.000)

 

2020

2019

2018

 Immateriële activa

                     2.028

          6.857

      11.836

 Materiële en financiële vaste activa

22.125

22.152

27.156

 Vlottende activa minus kortlopende schulden en voorzieningen

(16.559)

(7.128)

(13.082)

 Liquide middelen

21.829

12.070

11.493

 Totaal

29.423

33.951

37.403

       

 Gefinancierd door:

     

 Eigen vermogen

20.762

20.202

17.909

 Langlopende schulden

8.661

13.749

19.494

 Totaal

                   29.423

        33.951

      37.403


Bekijk
het jaarverslag 2020
het transparantieverslag 2020

Noot voor de redactie – niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Harmelink, directeur Marketing, Communicatie & Business Development, via (088) 236 88 66 of pers@flynth.nl. 

Over Flynth  
Flynth opereert nationaal en is Nederlands’ grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Flynth stimuleert ondernemers om het maximale te halen uit hun ondernemerschap. We voorzien hen vroegtijdig van de juiste cijfers en geven daar het beste advies bij, gericht op de toekomst. Onze diepgaande branchekennis leidt tot vernieuwende inzichten en praktisch perspectief. Flynth is er voor de ondernemer én de onderneming in alle levensfasen. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Jaarverslag 2020

Geschreven door: