nieuws

Crisisbestendig ondernemen met een goed plan en overheidssteun

Crisisbestendig ondernemen met een goed plan en overheidssteun
Gepubliceerd: 18-10-2021, laatst gewijzigd: 29-11-2021

De coronacrisis, de droogte als gevolg van de klimaatverandering of het benutten en vinden van talentvol personeel zijn, naast de druk om te verduurzamen en het energieverbruik te reduceren, grote ontwikkelthema’s binnen de binnen de varkens-, pluimvee- en kalverenhouderij.  Als 2020 en ook nu iets heeft aangetoond, is het wel dat de weerbaarheid van uw onderneming steeds belangrijker wordt. Met de prijs van benzine, elektriciteit en gas die nu ook al maanden in de lift zit, is de urgentie om een concreet plan van aanpak te maken voor strategische bedrijfsvoering nog groter.  

De aanpak van bovengenoemde thema’s binnen uw onderneming hoeft u niet helemaal zelf uit te voeren. De overheid draagt op verschillende manieren met middelen bij aan een duurzame agrarische sector. Hoe kunt u deze middelen benutten? 

Economisch Herstelfonds  

Vorig jaar na de uitbraak van COVID-19 is het Economisch Herstelfonds ingesteld. Nederland ontvangt in totaal € 52,4 miljoen uit dit fonds voor besteding via het plattelandsbeleid. De Investeringsregeling Groen-economisch Herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch Herstel, die eind dit jaar worden opgesteld, worden hiermee gefinancierd.   

De Investeringsregeling richt zich op investeringen voor:  

  • precisielandbouw 
  • digitalisering 
  • duurzame bedrijfsvoering 
  • natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw 

U kunt 60% van uw investering gesubsidieerd krijgen. Bent u een jonge agrarier? Dan is het subsidiepercentage zelfs 75%. Uiteindelijk gaat het om een minimaal subsidiebedrag van € 25.000 en maximaal € 150.000.  

Wilt u in samenwerking met verschillende partijen in de landbouwsector werken aan één van onderstaande categorieën, dan biedt de Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel kansen op de volgende gebieden: 

a. (door)ontwikkelen duurzame waardeketens 
b. innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw 
c. gebiedsgerichte pilots voor regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging 
d. sectorale initiatieven ter versterking van de regierol bij verduurzamen voedselsysteem
e. samenwerkingsverbanden voor managementmaatregelen ter beperking ammoniakemissie 

Voor de categorieën A, B, D en E geldt per project een minimaal subsidiebedrag van € 100.000 en een maximum van € 500.000. Voor categorie c zijn het minimum en maximum subsidiebedrag vastgesteld op respectievelijk € 300.000 en € 2 miljoen.  

De subsidieopenstellingen worden voor het einde van dit jaar verwacht. Details over verdere voorwaarden aan de investeringen, categorieën en de subsidieaanvraag volgen nog.  

Fiscale voordelen 

Uiteraard blijven ook de fiscale voordelen van kracht op milieu- en energiebesparende investeringen.  

Investeren aan het einde van het jaar kan lonend zijn. Een extra fiscale aftrekpost kan zorgen voor een fikse aftopping van uw belastingaanslag.  

Let wel, voor een investering in een innovatief milieuvriendelijk bedrijfsmiddel kan het juist aantrekkelijk zijn deze uit te stellen tot volgend jaar. De steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek worden per 1 januari 2022 namelijk verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. 

Waar begint u?

Op korte termijn doen zich al mooie kansen voor om (verdere) verduurzaming op uw bedrijf mogelijk te maken. Een strategisch bedrijfsplan kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes op korte en middellange termijn. Maak daarom nu tijd vrij voor uw bedrijfsplan. Met aandacht voor innovatie, duurzaamheid en eventueel personeel.

Wat zijn de sterke kanten van mijn bedrijf, waar liggen de bedreigingen en ook de kansen, wat is mijn financieringsbehoefte, welke subsidiekansen kan ik benutten, welke vergunningen heb ik nodig. Deze vragen gaan u helpen bij uw plan en uw keuzes. Door op tijd te beginnen en de juiste mensen om u heen te verzamelen, kunt u optimaal de subsidies benutten en daarmee uw liquiditeit veilig stellen.

De Regeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Scholing biedt een voucher (max. € 1.500 per jaar) om samen met een onafhankelijke agrarische bedrijfsadviseur richting te geven aan de thema’s kringlooplandbouw en duurzaam en klimaatbestendig ondernemen in uw bedrijfsplan. Deze regeling zal tot 2023 nog meerdere keren worden opengesteld. 

Ga dus het gesprek aan met uw bedrijfs- of subsidieadviseur. 

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Ingrid Tijs Subsidieadviseur bij Flynth Ingrid Tijs