IB-Ondernemer

IB-Ondernemer

Alle belastingtips die u nog voor het einde van het jaar kunt gebruiken als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Belastingtips voor IB-ondernemers. Tips over onder andere uw werkruimte, het toekennen van vergoedingen aan uw partner en uw oudedagsreserve.Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Tips voor IB-ondernemers

In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Het laagste tarief van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (IB/PVV) stijgt dan naar 37,35%. Het hoogste tarief daalt van 51,75% naar 49,5%. Een manier om de fiscale winstneming uit te stellen is het doteren aan de oudedagsreserve (OR). Wie aan de OR kan doteren, doet dit in principe voor 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999 (cijfers 2019).

Let op!

Om te kunnen doteren aan de oudedagsreserve moet een ondernemer in 2019 voldoen aan het urencriterium en aan het begin van 2019 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Bovendien is de maximale dotatie aan de OR het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat

Investeert u in een bedrijfsmiddel dan heeft u naast de mogelijkheid om de afschrijvingskosten af te trekken, mogelijk nog een extra aftrekpost: de investeringsaftrek. Er zijn drie vormen van de investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Als u in uw aangifte inkomstenbelasting over 2014 bent vergeten de investeringsaftrek te claimen, kunt u de inspecteur in 2019 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering voor die investeringsaftrek. Dit is wel het laatste jaar waarin u nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2014.

Let op!

U mag voor dezelfde investering niet zowel de MIA als de EIA toepassen.

Let op!

Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting hiervan melding moet doen bij RVO.nl. Heeft u dat dus niet tijdig gedaan, dan kunt u ook niet alsnog in een later jaar de EIA of MIA opeisen.

Als ondernemer kunt u gebruik maken van diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan de oudedagsreserve. Om deze faciliteiten te mogen toepassen, moet u voldoen aan het zogeheten urencriterium. Dat betekent dat u in 2019 minstens 1.225 uur moet besteden aan uw onderneming. In geval van twijfel kunt u dat aannemelijk maken met een urenadministratie. Overigens wordt de grens niet aangepast als u maar een deel van het jaar ondernemer bent. In geval van zwangerschap, worden de uren die de onderneemster normaliter wel zou hebben gewerkt in de 16 weken rondom de bevalling toch meegeteld.

Let op!

Een voorwaarde is ook dat u meer dan de helft van uw totale arbeidstijd besteedt aan uw onderneming. Daardoor is het van belang om niet te veel tijd te besteden aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld ‘bijbaantjes’ in dienstbetrekking). Deze eis geldt niet als u in een of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

Onder strikte voorwaarden kunt u de kosten van uw werkruimte aftrekken van uw belastbare winst over 2019. Van belang is dat u dit jaar voldoende inkomsten in of vanuit die werkruimte verwerft. Hoe dan ook, u moet minstens 30% van uw arbeidsinkomen in die werkruimte verwerven en minstens 70% van het arbeidsinkomen in of vanuit die werkruimte verwerven. Beschikt u elders ook over een werkruimte, dan moet u in 2019 zelfs 70% van uw arbeidsinkomen in de werkruimte verwerven. In dit verband tellen pensioenuitkeringen ook als arbeidsinkomen. Ontvangt u in 2019 zo’n uitkering, zorg er dan voor dat u voldoende overige arbeidsinkomsten in of vanuit de werkruimte behaalt in 2019 om te voldoen aan het 30%- en 70%-criterium.

Let op!

De werkruimteregeling en haar voorwaarden zien op de werkruimte in een woning die niet behoort tot uw ondernemingsvermogen. Bovendien moet het gaan om een deel van de woning dat naar maatschappelijke maatstaven zelfstandig is. Dit is een ingewikkeld begrip, dus overleg met uw adviseur of uw werkruimte als zodanig kwalificeert.

Heeft uw partner dit jaar minstens 525 uren aan arbeid verricht voor uw onderneming maar heeft u hem of haar daarvoor tot nu toe nog geen vergoeding toegekend? Wilt u beginnen met het toekennen van een arbeidsvergoeding? Wacht nog even tot na 2019 met het toekennen van die vergoeding zodat u dit jaar de meewerkaftrek nog kunt benutten. Als uw partner minstens 525 uren maar hooguit 875 uren in uw onderneming heeft gewerkt, is de meewerkaftrek 1,25% van de winst. Bij een hoger aantal uren stijgt de aftrek tot maximaal 4% van de winst (uw partner werkt dan minstens 1.750 uren in uw onderneming). Bepaalde vormen van winst, bijvoorbeeld stakingswinst, tellen niet mee voor de berekening van de meewerkaftrek.

 

Tip

De arbeidsbeloning die u betaalt aan uw partner is bij u aftrekbaar en bij uw partner belast. Vaak levert dat door de invloed van heffingskortingen en het verschil in tarieven per saldo een belastingvoordeel op. Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan uw partner is echter niet aftrekbaar en evenmin belast bij uw partner. Reken dus uit wat het meest voordelig is. Vergeet ook de effecten niet die meer of minder inkomen kan hebben op heffingskortingen en toeslagen.

Heeft u in 2010 een fiscaal verlies geleden maar dit nog niet volledig verrekend? Doe dan dit jaar niet te veel aan fiscaal winstuitstel. U zou eventueel kunnen afzien van een dotatie aan de oudedagsreserve of een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel laten vrijvallen. Ook de vorming van een voorziening voor bijvoorbeeld groot onderhoud kunt u beter achterwege laten; bent u daar in voorgaande jaren al mee begonnen dan zult u daarmee door moeten gaan.

Voor zover u het verlies uit 2010 niet weet te verrekenen met winst uit 2019, zal het op 1 januari 2020 verdampen.

Heeft u uw onderneming rond 1 januari 2018 verplaatst? En bent u nu bezig met een verhuizing zodat u dichter bij uw werk komt te wonen? Dan doet u er goed aan de verhuizing snel af te ronden. Zo kunt u de fiscale aftrekpost voor verhuizing in het kader van een onderneming veiligstellen. De aftrekpost is gelijk aan het bedrag van de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. Volgens de fiscus is er onder de volgende omstandigheden in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. Ten eerste moet de afstand tussen uw woning en uw werk eerst minstens 25 kilometer zijn geweest. Daarnaast moet de afstand van uw woning naar de werkplek van uw onderneming zijn afgenomen met 60% of meer. Dit moet gebeuren binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming!

Tip

Als u binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming verhuist en de reisafstand voldoende wordt verkort, is in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. Deze formulering impliceert dat u ook op een andere manier kunt aantonen dat u in het kader van uw onderneming bent verhuisd. Deze manier zal echter minder zekerheid geven.