Op het gebruik van HR Vraagbaak zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze applicatie van Flynth stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder Flynth wordt verstaan Flynth Holding N.V. en de met haar in een groep verbonden ondernemingen, zijnde Flynth adviseurs en accountants B.V., Flynth Audit B.V., Fonkel B.V. en Rombou B.V.  

Deze applicatie dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie in deze applicatie wordt door Flynth met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de in de applicatie aangeboden informatie. Flynth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de applicatie of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de in de applicatie verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de applicatie.

De applicatie HR Vraagbaak van Flynth bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Flynth worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Flynth. Flynth geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Flynth garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties in deze applicatie en op de lay out en vormgeving van deze applicatie rusten bij Flynth en/of haar licentiegevers. De informatie in de applicatie is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze applicatie voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flynth niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar deze applicatie is toegestaan na schriftelijke toestemming van Flynth. Flynth zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Flynth slecht verdraagt met de naam en reputatie van Flynth, haar diensten, producten of de inhoud van deze applicatie.

Privacy

Flynth respecteert de privacy van alle gebruikers van haar applicatie en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Flynth verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Flynth worden verstrekt via de applicatie HR Vraagbaak  van Flynth of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Flynth, lees dan het Privacystatement van Flynth. Hierin leest u ook waar u terecht kunt bij vragen.

Cookies

Flynth maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze applicatie te gebruiken. Flynth gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze applicatie te vergemakkelijken. Tevens wordt achter op de achtergrond gemonitord welke vragen leven onder de gebruikers om daarmee de content weer af te stemmen op de behoefte van de gebruikers in het algemeen. Deze statistieken zijn geanonimiseerd.

Indien u deze applicatie bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie van Flynth wordt verminderd, danwel dat de applicatie HR Vraagbaak van Flynth geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

  • uw inlognaam
  • uw wachtwoord

Meer informatie over het gebruik van cookies

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Flynth en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze applicatie en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Gelderland.