TVL en TOGS

TVL en TOGS

Tegemoetkoming Vaste Lasten en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Vanaf 1 oktober 2020 was de TVL al opengesteld voor alle mkb-ondernemingen die getroffen zijn door de corona-maatregelen. Vanaf 1 januari 2021 is de regeling uitgebreid en komen ook (middel)grote onderneming in aanmerking. De regeling loopt nog tot 1 juli 2021 met 2 periodes van 3 maanden.

Ondernemingen met een omzetverlies groter dan 30% kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten . De regeling is voor het eerste kwartaal 2021 opnieuw verruimd en verhoogd:

  •  De tegemoetkoming is vanaf 1 januari 2021 ook beschikbaar voor niet-MKB ondernemingen
  • Het subsidiepercentage is sinds de start vorig jaar elk kwartaal omhoog gegaan. De regeling vergoedde aanvankelijk 50% van de vaste lasten. Voor het 2e kwartaal van 2021 bedraagt dit inmiddels 100%. 

Voordat de overheid alle verruimingen kan doorvoeren en beschikbaar kan maken, moet er eerst goedkeuring zijn van de Europese Commissie. Het verzoek voor de uitbreiding in het 2e kwartaal als ook de uitbreiding naar niet-MKB ondernemingen is momenteel nog onderhanden.

eHerkenning niveau 3 verplicht bij aanvraag TVL

Vanaf 12 april 2021 is het verplicht de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met eHerkenning niveau 3 aan te vragen. De verhoging van het niveau naar eHerkenning 3 geldt voor het aanvragen van de TVL van Q1 en Q2 van 2021. Eherkenning is in feite hetzelfde als digi-D, maar dan voor bedrijven. Het helpt u om aanspraak te kunnen maken op regelingen voor ondernemers die nu gelden vanwege de coronacrisis, zoals de TVL. Lees meer over eHerkenning bij aanvragen TVL

 

 Subsidieperiode

 Referentie-periode

 Subsidie-percentage

 Indiening aanvraag

 Indiening vaststelling

 TVL 1

 juni t/m september 2020

 Q2.2019 / 3 en Q3.2019

 50%

 gesloten

 Januari t/m 31 maart 2021

 TVL 2

 oktober t/m december 2020

 Q4.2019

 50% tot 70%, afh van   omzetverlies

 gesloten

 Medio april t/m juni 2021   (verwachting)

 TVL 3

 januari t/m maart 2021

 Q1.2019

 85%

 15 februari, 12.00 uur t/m 18   mei 2021, 17.00 uur

 Medio juli t/m september   2021 (verwachting)

 

 TVL 4

 april t/m juni 2021

 Q2.2019

 100%

 Medio mei t/m 30 juli 2021,   17.00 uur (verwachting)

 Medio oktober t/m december   2021 (verwachting)

 

 

 

De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven, verenigingen, stichtingen, zzp'ers en vanaf 2021 ook (middel)grote ondernemingen die, als gevolg van de corona-maatregelen, moeite hebben om een deel van de vaste lasten te betalen. Alleen de krediet- en financiële instellingen komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

De TVL geldt nog voor de periode tot 1 juli 2021. Achtereenvolgens worden twee perioden opengesteld waarin een tegemoetkoming aangevraagd kan worden, namelijk  januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021.

De tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die in deze periode minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Daarnaast moeten de vaste lasten minimaal € 1.500 bedragen, waarbij gerekend wordt met een aan de SBI-code gekoppeld percentage voor de vaste lasten. Dit wordt als volgt berekend: normale omzet (kwartaal 1 van 2019) x % (aandeel) vaste lasten gekoppeld aan de SBI-code. De SBI-code die hoort bij uw hoofdactiviteit in het Handelsregister van KvK op 15 maart 2020 is in beginsel leidend voor het percentage voor de vaste lasten.

Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland, is opgericht voor 15 maart 2020 en is ingeschreven bij de KvK

Het bedrijf is niet gevestigd op het privéadres, of staat los van de privéwoning met een eigen opgang of toegang.

Het bedrijf heeft niet meer dan € 1.800.000 aan steun ontvangen van de overheid. De steun vanuit de NOW en de Aanvullende tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw tellen niet mee voor deze € 1.800.000. Voor de sector primaire landbouw en de sector aquacultuur en visserij heeft de Tweede Kamer aangegeven ook dit maximum te willen hanteren. Het formele besluit hiervoor is nog niet genomen. Dit betekent dat vooralsnog een maximum van respectievelijk € 225.000 en € 270.000 in de regeling is vermeld.

In de berekening van de TVL wordt uitgegaan van een bepaling van de vaste kosten o.b.v. een door de overheid vooraf vastgesteld percentage van de omzet. De uitkomst van deze berekening (normale omzet x % vaste lasten gekoppeld aan de sbi-code) moet minimaal € 1.500 zijn.

De subsidie bedraagt een percentage van de berekende vaste lasten. Welk percentage dit is, is per periode verschillend (zie tabel hierboven).  

De tegemoetkoming bij een omzetdaling van minimaal 30% wordt als volgt berekend:

 subsidie-% x (normale omzet (= kwartaal 1 van 2019) x % omzetverlies x % (aandeel) vaste lasten gekoppeld aan de SBI-code).

Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 1.500 per kwartaal.

Vanaf 2021 kunnen mkb-bedrijven maximaal € 550.000 subsidie krijgen. Voor niet-mkb ondernemingen bedraagt het maximum € 600.000. De tegemoetkoming is belastingvrij.

Let wel, deze verhoging van de maximale subsidie geldt vooralsnog niet voor ondernemingen in de agro- en visserijsector, aangezien voor deze sectoren op dit moment nog een maximale steun geldt van respectievelijk € 225.000 en € 270.000. Het kabinet werkt op dit moment aan oplossing om deze ophoging ook mogelijk te maken voor deze sectoren.

De tegemoetkoming wordt in twee termijnen uitbetaald. In eerste instantie wordt een voorschot van 80% uitgekeerd. Na vaststelling van de tegemoetkoming – op basis van het werkelijke omzetverlies – ontvangt de aanvrager het restant, uitgaande dat dit omzetverlies niet afwijkt van het geschatte omzetverlies. RVO informeert aanvragers per e-mail over de procedure voor vaststelling van de tegemoetkoming.

 

De aanvullende tegemoetkoming aan detailhandelaren voor hun winkelvoorraden i.v.m. de gedwongen winkelsluiting is verlengd. Daarnaast is deze opslag verhoogd tot 21% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). Het maximumbedrag van de opslag bedraagt € 200.000. De opslag komt bovenop TVL en is voor ondernemers die daar aanspraak op kunnen maken. Deze verlenging geldt enkel voor kwartaal 1.

De aanvullende tegemoetkoming voor ondernemers en toeleveranciers en de aanvullende tegemoetkoming horeca wordt niet verlengd. Dit betekent dat deze tegemoetkomingen niet gelden in het eerste kwartaal 2021.

Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. De nieuwe regeling wordt nog uitgewerkt.

De land- en tuinbouw heeft te maken met doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren, zoals kosten voor voeding, (plant)verzorging en gewasbescherming. Deze kosten kunnen niet zomaar stopgezet of aangepast worden, omdat het gaat om dierlijke- of plantaardige producten die vaak aan een cyclus verbonden zijn.

Ondernemers in deze sector ontvangen een opslag van 21% bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor deze opslag zal een maximumbedrag gaan gelden. Mogelijk zal dit € 225.000 zijn.

De TVL en de aanvullende tegemoetkomingen worden aangemerkt als omzet. Hierdoor kunnen ze dus effect hebben op de NOW-uitkering.

Het loket om de TVL over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 aan te vragen is nog open tot 18 mei 17.00 uur. Voor het aanvragen is eHerkenning of, in geval van een eenmanszaak, vof, maatschap of cv, DigiD nodig.

Beschikt u niet over eHerkenning, dan kan Flynth alleen helpen als er een ketenmachtiging is afgegeven. Het regelen van een ketenmachtiging neemt minimaal 10 werkdagen in beslag. Houd hiermee dus rekening.

Vanaf 12 april is het verplicht de TVL met eHerkenning niveau 3 aan te vragen. De verhoging van het niveau naar eHerkenning 3 geldt voor het aanvragen van de TVL over Q1 en Q2 van 2021. Eherkenning is in feite hetzelfde als digi-D, maar dan voor bedrijven. Het helpt u om aanspraak te kunnen maken op regelingen voor ondernemers die nu gelden vanwege de coronacrisis, zoals de TVL. Lees meer over eHerkenning bij aanvragen TVL. 

Vragen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de TVL en welk bedrag u mogelijk kunt krijgen? Flynth helpt u graag. Neem contact op via ons contactformulier of vraag uw Flynth adviseur.

Wilt u weten of u recht heeft op de TVL en welk bedrag u mogelijk kunt krijgen? Onze adviseurs helpen u graag. Bel met ons contactcentrum
088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op