TVL en TOGS

TVL en TOGS

Tegemoetkoming Vaste Lasten en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Sinds 1 oktober 2020 is de TVL al opengesteld voor alle mkb-ondernemingen die getroffen zijn door de corona-maatregelen. Vanaf 1 januari 2021 is de regeling uitgebreid en komen ook (middel)grote onderneming in aanmerking. Daarnaast is het vanaf 31 mei 2021 ook mogelijk als startende onderneming gebruik te maken van de TVL. Inmiddels is bekend dat de regeling is verlengd. Ook in het 3e kwartaal is het mogelijk een aanvraag in te dienen.

Ondernemingen met een omzetverlies groter dan 30% kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten. De tegemoetkoming is vanaf 1 januari 2021 ook beschikbaar voor grote, niet-MKB ondernemingen (meer dan 250 fte, omzet > 5 mln en/of balanstotaal van > 43 mln, incl. verbonden partijen). Ook startende ondernemingen komen vanaf het 1e kwartaal 2021in aanmerking voor de TVL.  Het subsidiepercentage is sinds de start vorig jaar elk kwartaal omhoog gegaan. De regeling vergoedde aanvankelijk 50% van de vaste lasten. Voor het 2e  en 3e kwartaal van 2021 bedraagt dit inmiddels 100%. 

eHerkenning niveau 3 verplicht bij aanvraag TVL

Vanaf 12 april 2021 is het verplicht de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met eHerkenning niveau 3 aan te vragen. De verhoging van het niveau naar eHerkenning 3 geldt voor het aanvragen van de TVL vanaf Q1 van 2021. Eherkenning is in feite hetzelfde als DigiD, maar dan voor bedrijven. Het helpt u om aanspraak te kunnen maken op regelingen voor ondernemers die nu gelden vanwege de coronacrisis, zoals de TVL, maar ook in de toekomst zal de overheid steeds vaker eHerkenning niveau 3 eisen. Lees meer over eHerkenning bij aanvragen TVL

 

 Subsidie-periode

 Referentie-periode

 Subsidie-percentage

 Indiening aanvraag

 Indiening vaststelling

 TVL 1

 juni t/m september   2020

 Q2.2019 / 3 en Q3.2019

 50%

 gesloten

gesloten

 TVL 2

 oktober t/m   december 2020

 Q4.2019

 50% tot 70%, afhankelijk van omzetverlies

 gesloten

 Medio april t/m 30 juni 2021, 17.00 uur 

 TVL 3

 januari t/m maart   2021

 Q1.2019

 85%

 Voor mkb-ondernemingen:     gesloten

 Medio juli t/m september   2021 (verwachting)

 

 TVL (middel)grote   ondernemingen

 januari t/m maart   2021

 Q1.2019

 85%

 Vanaf 10 mei t/m 10 juni 2021,   17.00 uur

 Medio juli t/m september 2021 (verwachting)

 TVL starters

 januari t/m maart   2021

 Q3.2020

 85%

 Vanaf 31 mei t/m 12 juli 2021,   17.00 uur

 Niet van toepassing

 TVL 4

 april t/m juni 2021

 keuze: Q2.2019 of   Q3.2020

 100%

 Vanaf medio juni voor zowel MKB als niet-MKB (inclusief starters)(verwachting)

 Medio oktober t/m december   2021 (verwachting)

 

 TVL 5

 juli t/m september   2021

 keuze Q3.2019 of   Q3.2020

 100%

 Nog onbekend

 Nog onbekend

 

De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven, verenigingen, stichtingen, zzp'ers en vanaf 2021 ook (middel)grote ondernemingen die, als gevolg van de corona-maatregelen, moeite hebben om een deel van de vaste lasten te betalen. Ook starters met een inschrijving in de KvK op uiterlijk 30 juni 2020 kunnen in aanmerking komen voor de TVL. Alleen de krediet- en financiële instellingen komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

De TVL geldt nog voor de periode tot 1 oktober 2021. Achtereenvolgens worden twee perioden opengesteld waarin een tegemoetkoming aangevraagd kan worden, namelijk  april t/m juni 2021 en juli t/m september 2021.

De tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die in deze periode minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2019 of het 3e kwartaal 2020. Daarnaast moeten de vaste lasten minimaal € 1.500 bedragen, waarbij gerekend wordt met een aan de SBI-code gekoppeld percentage voor de vaste lasten. Dit wordt als volgt berekend: normale omzet (resp. kwartaal 2 of 3 van 2019 óf kwartaal 3 van 2020) x % (aandeel) vaste lasten gekoppeld aan de SBI-code. De SBI-code die hoort bij uw hoofdactiviteit in het Handelsregister van KvK op 15 maart 2020(of moment van inschrijving indien de inschrijving na 15 maart 2020 was) is in beginsel leidend voor het percentage voor de vaste lasten. Correspondeert de hoofdactiviteit in de KvK niet met uw feitelijke hoofdactiviteit, dan is het mogelijk tegen het besluit van RVO in bezwaar te gaan.

Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland, is opgericht voor 30 juni 2020 en is ingeschreven bij de KvK. Let wel, de datum van 30 juni 2020 geldt voor de TVL vanaf de periode 2e kwartaal 2021.

Het bedrijf is niet gevestigd op het privéadres, of staat los van de privéwoning met een eigen opgang of toegang.

De onderneming of verbonden ondernemingen gezamenlijk heeft/hebben niet meer dan € 1.800.000 aan steun ontvangen van de overheid. De steun vanuit de NOW en de Aanvullende tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw tellen niet mee voor deze € 1.800.000. Voor de sector primaire landbouw en de sector aquacultuur en visserij heeft de Tweede Kamer aangegeven ook dit maximum te willen hanteren. Het formele besluit hiervoor is nog niet genomen. Dit betekent dat vooralsnog een maximum van respectievelijk € 225.000 en € 270.000 in de regeling is vermeld.

Voor grote ondernemingen geldt dat zij bij de aanvraag TVL over het 1e kwartaal 2021 aanvullende bewijsstukken moeten aanleveren, waaronder een “verklaring niet in financiële moeilijkheden” als ook inzicht in de groepsstructuur. Tevens dient bij aanvragen van
€ 125.000 of meer een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant (Standaard 4400N) worden aangeleverd.

Startende ondernemingen die een tegemoetkoming aanvragen van € 25.000 of meer én zijn ingeschreven in de KvK in de periode 16 maart 2020 tot 30 juni 2020 moeten bij de aanvraag voor de TVL een derdenverklaring, opgesteld door accountant, fiscalist of boekhouder, bijvoegen.

Heeft u een aanvraag gedaan voor een tegemoetkoming van € 125.000 of meer, dan moet u bij de aanvraag tot vaststelling een door accountant opgestelde verklaring bijvoegen. Hieronder is een overzicht opgenomen wat u nodig heeft bij de vaststelling. Informeer uw accountant tijdig over deze verplichting!

MKB-bedrijf met TVL 2021 van € 125.000 of hoger - > Accountantsverklaring nodig bij vaststelling

Controleplichtig  - > Rapport van feitelijke bevindingen (COS4400N)

Niet-controleplichtig - > Samenstellingsverklaring (COS4416N)

In de berekening van de TVL wordt uitgegaan van een bepaling van de vaste kosten o.b.v. een door de overheid vooraf vastgesteld percentage van de omzet. De uitkomst van deze berekening (normale omzet x % vaste lasten gekoppeld aan de sbi-code) moet minimaal
€ 1.500 zijn.

De subsidie bedraagt een percentage van de berekende vaste lasten. Vanaf het 2e kwartaal 2021 is dit percentage vastgesteld op 100%.  

De tegemoetkoming bij een omzetdaling van minimaal 30% wordt als volgt berekend:

(normale omzet (omzet betreffende periode in 2019 óf kwartaal 3 van 2020) x % omzetverlies x % (aandeel) vaste lasten gekoppeld aan de SBI-code) x subsidie % (= 100%).

Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 1.500 per kwartaal.

Vanaf 2021 kunnen mkb-bedrijven maximaal € 550.000 subsidie krijgen. Voor niet-mkb ondernemingen bedraagt het maximum in kwartaal 2 nog € 1.200.000 en gaat in kwartaal 3 terug naar € 600.000. De tegemoetkoming is belastingvrij.

Let wel, de maximale subsidie geldt vooralsnog niet voor ondernemingen in de agro- en visserijsector, aangezien voor deze sectoren op dit moment nog een maximale steun geldt van respectievelijk € 225.000 en € 270.000. Het kabinet werkt nog altijd aan een oplossing om deze ophoging ook mogelijk te maken voor deze sectoren.

De tegemoetkoming wordt in twee termijnen uitbetaald. In eerste instantie wordt een voorschot van 80% uitgekeerd. Na vaststelling van de tegemoetkoming – op basis van het werkelijke omzetverlies – ontvangt de aanvrager het restant, uitgaande dat dit omzetverlies niet afwijkt van het geschatte omzetverlies. RVO informeert aanvragers per e-mail over de procedure voor vaststelling van de tegemoetkoming.

Let wel, de tegemoetkoming voor starters bedraagt maximaal € 124.999.

Voor de tegemoetkoming voor starters geldt dat ondernemers de tegemoetkoming over het 1e kwartaal 2021 direct 100% krijgen uitgekeerd. Zij hoeven geen aanvraag tot vaststelling van de tegemoetkoming in te dienen.

Voor startende ondernemingen is er voor het 1e kwartaal 2021 een aparte subsidieregeling. De regeling is voor starters die zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 voor het eerst hebben ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. Maakt u onderdeel uit van een groep of bent u verbonden met andere ondernemingen dan geldt de groep c.q. de verbonden ondernemingen ook niet voor 1 oktober 2019 zijn ingeschreven. Twijfelt u hiervoor, neem contact op met uw bedrijfsadviseur.

Vanaf het 2e kwartaal 2021 kunnen startende ondernemers ook een beroep doen op de ‘reguliere’ TVL.

De land- en tuinbouw heeft te maken met doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren, zoals kosten voor voeding, (plant)verzorging en gewasbescherming. Deze kosten kunnen niet zomaar stopgezet of aangepast worden, omdat het gaat om dierlijke- of plantaardige producten die vaak aan een cyclus verbonden zijn.

Ondernemers in deze sector ontvangen een opslag van 21% bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Voor deze opslag zal een maximumbedrag voor de gehele looptijd van de TVL gaan gelden. Mogelijk zal dit € 225.000 zijn.

Heeft u TVL en NOW aangevraagd? Vanaf de NOW 3 (de subsidieperiode vanaf oktober 2020) telt de TVL niet meer mee als omzet.

U kunt tot 10 juni 2021, 17.00 uur als (middel)grote onderneming nog TVL over het 1e kwartaal 2021 aanvragen. Als startende onderneming heeft u nog tot 12 juli 2021, 17.00 uur de mogelijkheid om de TVL over het 1e kwartaal aan te vragen. Vanaf medio juni gaat het loket om de TVL over de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 aan te vragen open. Voor het aanvragen is eHerkenning niveau 3 nodig. In geval van een eenmanszaak, vof of maatschap of indien de bestuurder van een BV een natuurlijk persoon is, kan ook met DigiD een aanvraag worden ingediend. Check tijdig uw inlogmogelijkheden.

Beschikt u niet over eHerkenning, dan kan Flynth alleen ondersteuning bieden bij de TVL aanvraag als er een ketenmachtiging is afgegeven. Het regelen van een ketenmachtiging neemt minimaal 10 werkdagen in beslag. Houd hiermee dus rekening.

Vragen?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de TVL en welk bedrag u mogelijk kunt krijgen? Flynth helpt u graag. Neem contact op via ons contactformulier of vraag uw Flynth adviseur.

Wilt u weten of u recht heeft op de TVL en welk bedrag u mogelijk kunt krijgen? Onze adviseurs helpen u graag. Bel met ons contactcentrum
088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op