TOZO

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers: Tozo 3

Na een eerdere versoepeling van de coronamaatregelen zijn de regels weer aangescherpt. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt daarom na Tozo 1 en Tozo 2 een vervolg: Tozo 3 en Tozo 4. De Tozo 3 geldt voor de periode van 1 oktober tot 1 april 2021. De Tozo 4 geldt voor de periode 1 april 2021 tot 1 juli 2021. De Tozo 4 kan vanaf 1 april 2021 worden aangevraagd.

In het oorspronkelijke plan zou per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets (“toets op beschikbare geldmiddelen”) worden ingevoerd. Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen is besloten de invoering uit te stellen tot 1 april 2021. Vanaf 1 april 2021 (Tozo 4) geldt wel een vermogenstoets. Begin 2021 volgt hierover meer informatie.

Tozo 3: verdere verlenging noodmaatregelen voor zelfstandig ondernemers

De regeling bestaat uit 2 voorzieningen:

 1. Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Inkomensondersteuning voor levensonderhoud

Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis een inkomen verwachten onder het sociaal minimum, kunnen om inkomensondersteuning vragen. Gehuwden en samenwonenden kunnen een aanvulling krijgen tot maximaal € 1.500 netto en alleenstaanden (vanaf 21 jaar) tot € 1.050 netto. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen. Het bedrag is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.  

De steunregeling is gebaseerd op de reguliere bijstandverlening voor zelfstandigen, maar dan met versoepelde voorwaarden. Voor de Tozo geldt namelijk geen vermogenstoets en er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming. Ook wordt de kostendelersnorm niet toegepast. Net als bij de Tozo 2 is bij de Tozo 3 wel sprake van een partnerinkomenstoets. Dit houdt in dat het inkomen van de partner bij de Tozo 3 meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Wanneer het gezamenlijke inkomen in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd hoger is dan het sociaal minimum, kan geen Tozo 3 worden aangevraagd.

Per huishouden wordt maximaal één keer een uitkering toegekend ook als beide partners een onderneming hebben. Voor beide ondernemingen kan wel een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Wanneer beide partners in dezelfde onderneming, zelfstandig beroep of samenwerkingsverband werken kan maar één aanvraag voor bedrijfskapitaal tot ten hoogste € 10.157  worden gedaan.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De lening is binnen vier weken beschikbaar. De lening kan worden aangevraagd, mits geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen. De totale lening bedraagt maximaal € 10.157 (Tozo, Tozo 2 en de Tozo 3 samen).

In de Tozo is nu nog geregeld dat wanneer u een Tozo-lening bedrijfskapitaal heeft, u per 1 januari 2021 moet beginnen met het aflossen van deze lening. Door de aanhoudende crisismaatregelen is het echter nog maar de vraag of dit haalbaar is. De regeling wordt daarom voor alle Tozo-leningen aangepast. De verplichting om de Tozo-lening terug te betalen begint voor alle Tozo-leningen (dus zowel voor de al lopende leningen als de nog aan te vragen leningen) pas op 1 juli 2021 in plaats van 1 januari 2021.

Verder wordt voor alle Tozo-leningen de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met zes maanden verlengd van 3 jaar tot 3,5 jaar. Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt bovendien geen rente opgebouwd. Aflossen is dus niet verplicht tot 1 juli 2021, maar mag natuurlijk wel. Ook dan geldt dat u over de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 geen rente hoeft te betalen over uw Tozo-lening.

Tozo 3 is er voor zelfstandigen die in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 als gevolg van de coronacrisis een inkomen verwachten onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor een bedrijfskrediet nodig is. Zij moeten daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
  Wanneer de aanvrager de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, kan wel een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.
 • De aanvrager is een Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Aanvragers moeten voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.

Is de onderneming na 1 januari 2019 gestart, dan moet in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming werkzaam zijn geweest. Uren die zijn besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
Is de aanvrager een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dan geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen moet bezitten.

 • De aanvrager woont in Nederland.

Wanneer de aanvrager niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en een onderneming heeft in Nederland (en sociale premies betaalt), kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de gemeente Maastricht.

 • De onderneming is in Nederland gevestigd.
  Wanneer de onderneming niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en de aanvrager woont in Nederland, dan kan een beroep worden gedaan op inkomensondersteuning. Een aanvraag hiervoor kan worden ingediend bij de eigen woongemeente.
 • De aanvrager moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.
 • Er zijn geen uitsluitingsgronden van toepassing.
 • Wanneer het verwachte inkomen achteraf anders blijkt te zijn, moet de aanvrager dit doorgeven aan de gemeente.

De Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Zelfstandigen kunnen in die periode Tozo 3 aanvragen bij hun woongemeente. Zelfstandigen die al gebruik maken van Tozo 2, kunnen een verlenging aanvragen. Hiervoor geldt een verkorte procedure.

 1. Tot 1 december 2020

De uitkering levensonderhoud kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 worden aangevraagd. Wordt op 15 november 2020 een uitkering aangevraagd, dan kan dit met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

 1. Vanaf 1 december 2020

De uitkering levensonderhoud kan alléén worden aangevraagd vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Wordt op 15 december 2020 een uitkering aangevraagd, dan kan dit met terugwerkende kracht tot 1 december 2020.

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hierover al aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en zo ja, welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Na 1 juli 2021 blijft het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) over als vangnet voor zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. De voorwaarden voor deze reguliere bijstandverlening voor zelfstandigen zijn wel strenger en de doorlooptijd is vaak langer dan bij de Tozo.

Informatie en advies

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over de Tozo 3. Wilt u zelf checken of u aanspraak kan maken op Tozo? Doe dan de check op ikkrijgtozo.nl (let op: werkt niet in Internet Explorer) Voor vragen en advies kunt u ook contact opnemen met Flynth.

Advies op maat 

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 236 77 77 of maak gebruik van het formulier.