Pensioenpremies

Pensioenpremies

Uitstel van betaling mogelijk vanwege coronacrisis

Overige maatregelen

Eerder berichtten wij u al over de mogelijkheid om uitstel van betaling te vragen voor onder meer de te betalen vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting en btw. Máár u kunt wellicht als werkgever ook uitstel van betaling van pensioenpremies aanvragen. Die pensioenpremies kunnen oplopen tot ongeveer 20% tot 25% van wat de werknemers verdienen. Uitstel van betaling daarvoor kan u dus zeker helpen aan liquiditeit.

De Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis uitstel kunnen krijgen voor de betaling van pensioenpremies. Maar een algemene regeling over de wijze van uitwerking is er niet. Dat komt omdat de ene sector zwaarder wordt getroffen dan de ander. De pensioenfondsen vullen de tegemoetkoming dus verschillend in. Zo kunnen bijvoorbeeld incasso’s worden uitgesteld en wordt de mogelijkheid geboden om uitstel te vragen of om een betalingsregeling te treffen. De pensioenfondsen horeca, reisbranche en detailhandel hebben in ieder geval de betalingstermijnen verruimd.

Het is dus altijd belangrijk om te kijken wat de tegemoetkomingen zijn van het bedrijfspensioenfonds waar u onder valt! Vanzelfsprekend kan uw Flynth-adviseur u daarbij helpen.

LET OP: Uitstel is geen afstel

 


Tijdige en rechtsgeldige melding betalingsonmacht van groot belang

Bestuurders van rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam die onderworpen zijn aan de Nederlandse  vennootschapsbelasting, bijvoorbeeld BV’s en NV’s, kunnen door het bedrijfspensioenfonds  aansprakelijk worden gesteld voor door het lichaam niet betaalde premies.

Als een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht heeft plaatsgevonden, dan kan een bestuurder alleen aansprakelijk worden gesteld als het pensioenfonds aannemelijk maakt dat sprake is van:

  • kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van de melding; en
  • dat het niet betalen van de belastingen/premies hiervan een gevolg is.

Kan uw BV, NV of ander vennootschapsbelastingplichtig lichaam niet aan haar betalingsverplichtingen ter zake van de pensioenpremies voldoen, neem de melding dan zo mogelijk mee in het verzoek om bijzonder uitstel.

Het is in ieder geval belangrijk dat een melding tijdig wordt gedaan.  Dat wil zeggen binnen veertien kalenderdagen na de dag waarop de betaling van de premies behoorden te zijn voldaan.

Een vergelijkbare regeling geldt onder meer voor de melding betalingsonmacht voor een aantal belastingen waaronder loonheffingen en btw. Daarvoor heeft het ministerie van Financiën
onlangs een tijdelijke versoepeling bekendgemaakt. Vooralsnog hebben we daarvan niets teruggezien ter zake van pensioenpremies. Zorg in dat kader dus dat u wél te allen tijde tijdig een melding betalingsonmacht doet bij het bedrijfspensioenfonds.
Natuurlijk is uw Flynth-adviseur u daarbij graag behulpzaam.

Op grond van de inkeerregeling kunnen belas-tingplichtigen die inkomen of vermogen heb-ben verzwegen de
hoogte van een bestuurlijke boete beperken. De uitsluiting van de inkeerregeling wordt langs twee lijnen uitgebreid,
namelijk met:

1. box 2-inkomen; en
2. inkomen uit sparen en beleggen dat in het binnenland is opgekomen.

Het onderscheid tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen
wordt hiermee weggenomen. Dit geldt zowel voor toeslagen als voor belastingen.

Nederland moet per 1 januari 2020 zijn tonnageregime aanscherpen. Een aanscherping is voorgesteld voor de
onderdelen inzake:

1. het in tijd- en/of reischarter houden van schepen;
2. het vlagvereiste; en
3. het vervoer van zaken en personen in het internationale verkeer over zee.

Op grond van een delegatiebepaling in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) kunnen bestuursorganen worden aangewezen die bevoegd zijn het waardegegeven van een onroerende zaak te gebruiken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gebruik van vastgestelde waarde van een onroerende zaak (de WOZ-waarde), het adres (meta-kenmerk) en de waardepeildatum (temporeel kenmerk). In sommige gevallen is het wenselijk dat een bestuursorgaan alleen de temporele of meta-kenmerken kan gebruiken. Daarom wordt de betreffende delegatiebepaling uitgebreid met een beperktere aanwijzingsmogelijkheid.

Tot en met 30 september 2016 bevatte de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) een bepaling met een delegatiegrondslag voor het aanwijzen van derden – niet zijnde bestuursorganen – die het waardegegeven van een onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dient, kunnen opvragen en die bevoegd zijn dat te gebruiken voor een specifiek omschreven doel. Met dit voorstel wordt deze bepaling heringevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2016.

Het doel van de Wet opslag duurzame energie (ODE) is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproducten (SDE+) te bekostigen. Bij invoering van de ODE was het uitgangspunt dat de helft van de lasten bij huishoudens neer zou moeten slaan en de andere helft bij bedrijven. Het kabinet stelt nu voor om de lastenverdeling van de ODE te wijzigen in 33% voor huishoudens en 67% voor bedrijven. Daardoor gaan grootverbruikers meer betalen. Verder stelt het kabinet voor de naam van de wet te wijzigen in Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie. Volgens het kabinet betekent het dat de lasten voor het MKB nauwelijks stijgen terwijl grootverbruikers van aardgas aanzienlijk meer moeten gaan betalen.

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 1179 m3 gas en 2525 Kwh elektriciteit stelt het kabinet voor om in 2020 het belastingdeel van de energierekening met € 100 te verlagen. In 2021 wil het kabinet de tarieven ongewijzigd te laten en na 2021 de stijging van het belastingdeel van de energiebelasting beperken. Deze verlaging van het belastingdeel zal vooral ten goede komen aan de laagste en middeninkomensgroepen.

Heeft u vragen over dit onderwerp vanwege de coronacrisis?  Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst!