NOW-regeling

NOW-regeling

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Meest gestelde vragen

 • De NOW kan tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd
 • De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020;
 • De NOW is van toepassing op situaties waarin sprake is van een omzetdaling van ten minste 20% over een driemaandsperiode vanwege het coronavirus.
 • 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld;
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon in aanmerking genomen (dat komt neer op € 9.538 per maand). Loon boven dit bedrag komt niet in aanmerking voor subsidie;
 • De NOW-regeling geldt alleen voor werknemers die in dienst zijn van de werkgever én die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen.
  • Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de reikwijdte van de NOW-regeling.
  • Niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s vallen daarmee niet onder de reikwijdte van de NOW-regeling (DGA's die wel verplicht verzekerd zijn wel).
 • Om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen moet sprake zijn van minstens 20% omzetdaling over een aangesloten periode van 3 maanden.
 • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020.
 • Als een bedrijf uit meerdere rechtspersonen bestaat, wordt de omzetdaling berekend over het gehele concern.
 • Vanwege de noodsituatie waarin bedrijven verkeren is snelheid gewenst, daarom zal worden gewerkt met een voorschot van een subsidie over de loonsom. Het voorschot bedraagt 80% van de aangevraagde subsidie. De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. Het kan zijn dat gebruikte tijdvakken niet representatief zijn bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. Gezien de benodigde eenvoud van de regeling, is een correctie daarvoor niet mogelijk;
 • Ook aanvullende werkgeverslasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Er is gekozen voor een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten in plaats van het in aanmerking nemen van de precieze werkgeverslasten in individuele situaties;
 • De voorschotten worden in drie termijnen uitbetaald. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na afgifte van de beschikking tot subsidieverlening.
 • Werknemers krijgen 100% doorbetaald;
 • Werkgevers van werknemers met een flexibel contract, zoals een nulurencontract, worden gestimuleerd om het loon door te betalen:
 • Werknemers verbruiken geen WW-rechten over de periode waarvoor de NOW-subsidie wordt verstrekt.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Daar is in beginsel een accountantsverklaring voor nodig. Het UWV zal vervolgens binnen 52 weken een eindafrekening doen.

Als u de aanvraag heeft ingediend dan heeft u een aantal verplichtingen. Dit zijn onder meer:

 • U bent verplicht om uw personeel te informeren over de aanvraag. Dit moet via de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of als deze niet aanwezig is met een brief aan de werknemers. Hiervoor is een voorbeeld beschikbaar, indien u deze wenst te ontvangen kunt u contact met ons opnemen
 • U voert een controleerbare administratie, met alle voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde stukken, die tot 5 jaar na datum vaststelling nog is in te zien
 • Als u werknemers heeft voor wie u loonkostensubsidie ontvangt (Participatiewet), heeft u een verplichting om de aanvraag van de NOW bij de gemeente te melden
 • Indien zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie heeft u een meldingsplicht

Hiernaast moet u rekening houden met:

 • U mag gedurende de subsidieperiode geen arbeidsovereenkomsten wegens bedrijfseconomische reden opzeggen, hiervoor kunt u een boete van 50% van de loonkosten krijgen
 • U mag de subsidie alleen gebruiken voor de betaling van de loonkosten
 • U doet loonaangifte op de voorgeschreven momenten
 • Na afloop van de subsidieperiode overlegt u een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij, indien noodzakelijk, een accountantsverklaring

Nieuws en feiten

Theme picker

Webinar

De Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is een regeling die door het kabinet in het leven geroepen is om bedrijven die tijdens de coronacrisis omzetverlies lijden tegemoet te komen. Een mooie maar niet eenvoudige regeling.

Flynth schoof op dinsdag 14 april aan bij een webinar, georganiseerd door Ik Ben Drents Ondernemer, in samenwerking met Kennispoort Drenthe, Provincie Groningen en het Friese Ynbusiness om alles omtrent deze NOW regeling toe te lichten voor ondernemers.

Heeft u het webinair gemist? Geen probleem, het webinar is hier terug te kijken.

Advies op maat 

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Of neem contact op met de Corona Helpdesk van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie.

Bel ons 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op