NOW-regeling

NOW-regeling

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

NOW 3.0 Derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Totstandkoming regelgeving
Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet het derde steun- en herstelpakket voor werkenden en ondernemers in verband met de coronacrisis gepresenteerd. Op 29 september heeft de Tweede Kamer ingestemd met het pakket. De regeling is gepubliceerd in de staatscourant van 9 oktober. Op 9 en 18 december heeft de overheid verruimingen van de regelingen bekend gemaakt. Als gevolg van de nieuwe lockdown is op 21 januari opnieuw besloten tot een uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket vanaf het eerste kwartaal 2021.
 

NOW 3

Op hoofdlijnen ziet de derde NOW-regeling er als volgt uit;

•    De NOW 3 loopt van 1 oktober tot 1 juli 2021.
•    De NOW 3 kent drie tijdvakken van drie maanden. En spreekt na NOW 1 en NOW 2 over tijdvak 3, 4 en 5 
•    Het omzetverlies waarvan minstens sprake moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de NOW, blijft in  alle tijdvakken 20%. De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0.
•    Voor de bepaling van de loonsom geldt dat de voorschotten van alle drie de tijdvakken zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020.
•    Het vergoedingspercentage wordt vanaf het vierde tijdvak verhoogd, van 80% van de loonsom in het derde tijdvak, naar 85% in het vierde en vijfde tijdvak. 
•    De korting bij bedrijfseconomisch ontslag (die al was verminderd in de NOW 2.0) vervalt. Bedrijven krijgen de ruimte om de loonsom gedeeltelijk te verlagen zonder daarvoor gekort te worden op de subsidie. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het derde tijdvak, naar 20% in het vijfde tijdvak. De regeling blijft in het vierde tijdvak gelijk aan het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.
•    Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in alle drie de tijdvakken maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op € 9.691 (2020) respectievelijk € 9.718 (2021) per maand. 
•    De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.
•    In de derde NOW (bestaande uit drie tijdvakken) blijven bedrijven verplicht om- of bijscholing te stimuleren. 
•    Het verbod op het uitkeren van bonussen en dividend, dan wel inkoop eigen aandelen blijft bestaan. In het derde tijdvak geldt dit verbod voor 2020. Maar in het vierde en vijfde tijdvak geldt dit voor 2021.
•    Werkgevers die een beroep doen op de NOW 3.0 en bedrijfseconomisch ontslag aanvragen voor hun personeel, krijgen een inspanningsverplichting om de werknemers van werk-naar-werk te helpen. Hierop wordt een sanctie toegepast van 5% korting op het subsidiebedrag, als de werkgever geen melding van de ontslagaanvraag heeft gedaan bij de UWV.
•    Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.
•    Het derde tijdvak is inmiddels gesloten. 
•    Het vierde tijdvak kan worden aangevraagd tussen 15 februari 2021 en 14 maart 2021 en het vijfde tijdvak kan worden aangevraagd van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.
•    De werkgever mag voor elk tijdvak kiezen of hij een aanvraag wil doen. Heeft de werkgever in een voorafgaand tijdvak ook NOW subsidie verkregen, dan moeten de tijdvakken op elkaar aansluiten. Definitieve vaststelling van de subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 september 2021.
 

De derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3) loop vanaf 1 oktober en kent drie tijdvakken van drie maanden. De subsidie is bedoeld om bedrijven te helpen de crisis te overbruggen en de werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. 

Daarnaast moet de steun bedrijven ook de mogelijkheid geven om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie waarin niet alle werkgelegenheid kan worden behouden. In de NOW 3 zijn er daarom meer mogelijkheden om de loonsom te laten dalen en het bedrijf te herstructureren, zonder dat het bedrijf een korting op de subsidie krijgt. En er is een nieuwe inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers bij ontslag te begeleiden van werk naar werk.
 

De subsidie wordt in beginsel op dezelfde wijze berekend als de eerste en de tweede NOW subsidie.

Drie tijdvakken
De NOW 3.0 kan worden aangevraagd over de periode 1 oktober tot 1 juli 2021. Er kan NOW aangevraagd worden voor drie tijdvakken van drie maanden, te weten:
•    Derde tijdvak: 1 oktober tot en met 31 december 2020;
•    Vierde tijdvak: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021;
•    Vijfde tijdvak: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Net als bij NOW 1 en 2 kun  er worden gekozen op welke datum de driemaands-periode aanvangt. De startdatum moet altijd liggen op de eerste van de maand en de kalendermaand moet vallen binnen het desbetreffende tijdvak.

De startdatum kan daarom liggen op:
•    derde tijdvak: 1 oktober, 1 november of 1 december 2020;
•    vierde tijdvak: 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021
•    vijfde tijdvak: 1 april, 1 mei, 1 juni 2021.

Er kan een aanvraag worden gedaan voor alle tijdvakken of voor een afzonderlijk tijdvak. Ook  mag  er een beroep worden gedaan op de NOW 3.0 als er nog niet eerder een beroep op de NOW is gedaan.
Als er aanspraak wordt gemaakt op de NOW-subsidie in opeenvolgende tijdvakken, dan moeten de omzetperiodes wel op elkaar aansluiten. 

Omzetdaling
Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling zou  vanaf het tweede tijdvak de tegemoetkoming omhoog gaan van 20% naar 30%. Als gevolg van de verscherpt noodmaatregelen in december blijft de tegemoetkoming ook in het vierde en vijfde tijdvak (het eerste en tweede kwartaal 2021)  gelijk. De tegemoetkoming ziet er nu als volgt uit:

•    derde tijdvak: minstens 20% omzetverlies;
•    vierde tijdvak:  minstens 20% omzetverlies;
•    vijfde tijdvak:  minstens 20% omzetverlies.

De omzetdaling wordt op dezelfde manier berekend als bij de eerste NOW. Dat wil -kort gezegd- zeggen dat de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. (De tweede NOW betreft een periode van 4 maanden, dus werd de omzet van 2019 in die regeling gedeeld door drie).

Bepaling loonsom voorschot
De voorschotten van alle drie de tijdvakken worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Als de polis administratie voor de maand juni 2020 niet is gevuld, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

Afbouw subsidie van de baan, loonsom mag dalen
De steun over 9 maanden kent in de oorspronkelijk regeling een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages. Deze voorgenomen versoberingen per 1 april zijn inmiddels van de baan. De mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie blijft wel bestaan.
De overheid heeft 21 januari 2021 laten weten dat het maximale vergoedingspercentage van de NOW regeling in het vierde én het vijfde tijdvak (per 1 januari 2021) omhoog gaat naar 85%. De vergoeding en loonsomdaling worden dan als volgt 
•    derde tijdvak: vergoeding is 80%, loonsom mag 10% dalen;
•    vierde tijdvak: vergoeding is 85%, loonsom mag  10% dalen;
•    vijfde tijdvak: vergoeding is 85%, loonsom mag 20% dalen.

Korting bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt
In de derde NOW regeling is er geen sprake meer van een boete als er sprake is van ontslag van personeel op bedrijfseconomische gronden. Dit betekent dat in de derde NOW de werkgever subsidie ontvangt over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft, zolang een werknemer in dienst is. De gewone regels van het ontslagrecht blijven gelden (denk aan de preventieve toets door UWV). Ook blijven de regels rond de transitievergoeding gewoon gelden.

Daarnaast vervalt ook de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als er bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming is bereikt met de belanghebbende vakbonden (of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging). Bij ontslag van 20 of meer werknemers in een werkgebied van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) blijven in de NOW 3.0 wel de gewone regels rondom collectief ontslag gelden, waaronder de verplichting om te overleggen met de belanghebbende vakbonden en indien aanwezig, de ondernemingsraad.

Forfaitaire opslag
Bij alle drie de tijdvakken blijft de forfaitaire opslag, zoals die ook gold bij de NOW 2.0 (40%), in stand.

Maximering daling
De maximering van het in aanmerking te nemen loon blijft alsnog gelijk binnen de derde NOW : in  alle drie de tijdvakken  wordt de tegemoetkoming gemaximeerd op  twee maal het maximum dagloon (in 2020 € 9.691 per maand).

Inspanningsverplichting begeleiding naar werk
In de NOW 3.0 is een nieuwe inspanningsverplichting opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer.

Geen bonussen en dividend uitkeren
De eis dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht, waarmee kapitaal aan de onderneming onttrokken wordt, blijft bestaan. Deze beperking geldt voor het derde tijdvak (NOW 3.1) tot het vaststellen van de jaarrekening 2020 door de Vergadering van Aandeelhouders. Voor het vierde en vijfde tijdvak geldt deze beperking tot en met de Vergadering van Aandeelhouders waar besloten wordt tot de vaststelling van de jaarrekening 2021

Het aanvragen van de het derde tijdvak is inmiddels gesloten (tm 27 december 2020). Het UWV bereidt zich momenteel voor op de vierde aanvraagperiode (1e kwartaal 2021). 

De aanvraagperiode voor het vierde tijdvak is 15 februari tot en met 14 maart 2021. 

Voor het vijfde tijdvak is de aanvraagperiode 17 mei tot en met 13 juni 2021. 

Na het toekennen van de subsidie, zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het eerste voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren.
 

De minister van SZW, Koolmees heeft de definitieve regeling in de Staatscourant gepubliceerd op 9 oktober 2020. Op 9 en 18 december heeft de overheid in nieuwsberichten aangekondigd de eerder gepubliceerde regeling te verruimen.  Deze verruiming als ook de op 21 januari gepubliceerde uitbreiding van het economische steun- en herstelpakket, waaronder de verruiming van de NOW is reeds verwerkt in dit artikel.

De NOW-regeling bevat sinds juni 2020 een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing.

Het crisispakket scholing ‘NL leert door’ voorziet in middelen om aan de inspanningsverplichting wat betreft scholing te voldoen.

Algemeen doel is om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de coronacrisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het gaat hierbij niet alleen om werknemers in getroffen sectoren, maar ook om flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen.

Gratis ontwikkeladvies
Onderdeel van het crisispakket ‘NL leert door’ is de tijdelijke regeling op basis waarvan werknemers (maar ook werkzoekenden en zelfstandigen) een gratis ontwikkeladvies 
aan kunnen vragen bij een erkend loopbaanadviseur. Voor het eerste tijdvak (dat liep tot en met 31 december 2020) is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen, omdat het maximum aantal aanvragen is bereikt. Het kabinet zal het gratis ontwikkeladvies opnieuw openstellen in 2021.

Gratis scholing
In het najaar van 2020 wordt het mogelijk om in het kader van ‘NL leert door’ gratis (online) scholingsactiviteiten te volgen. 

Het gedeelte van ‘NL leert door’ dat ziet op de subsidie van (online) scholing is begin september gepubliceerd  
Op basis van deze regeling kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, door hen kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden. Vanaf 1 oktober 2020 is het voor opleiders en opleiderscollectieven mogelijk zich in te schrijven. Vanaf 2 november kunnen samenwerkingsverbanden zich inschrijven.

Een voorwaarde van de regeling is dat het aanbod moet bijdragen aan het behouden van werk of het versterken van de arbeidsmarktpositie. 
De regeling maakt onderscheid in drie soorten scholingsaanbod. Deelnemers kunnen straks op een laagdrempelige manier kennis en vaardigheden ontwikkelen via;
1.    leerpakketten en/of abonnementen,
2.    cursussen en trainingen volgen die gericht zijn op verbeteren van vaardigheden en vakgerichte bijscholing,
3.    of vakgerichte modules volgen als eerste stap of oriëntatie op eventuele omscholing.

Deze scholing moet worden afgesloten met een erkend certificaat.

Aanvullend sociaal pakket
Het kabinet stelt 1,4 miljard euro beschikbaar om werklozen of mensen die hun baan dreigen te verliezen te begeleiden naar nieuw werk. Dit sociaal pakket vult het eerder voorgestelde steun- en herstelpakket aan en zal lopen tot 1 juli 2021.

Maatwerktrajecten via sectorale samenwerkingsverbanden
Mensen die in dienst zijn bij werkgevers die grootschalig reorganiseren of in branches waar de werkgelegenheid daalt, kunnen terecht bij samenwerkingsverbanden van sectoren. Het kabinet komt met een subsidieregeling voor maatwerktrajecten. ‘De maatwerktrajecten kunnen voorzien in scholing, maar ook in bredere arrangementen gericht op ondersteuning van werkenden: ontwikkeladvies, EVC en begeleiding naar ander werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen,’ schrijft het kabinet.

Regionale mobiliteitsteams
Voor werkzoekenden die meer ondersteuning nodig hebben, wil het kabinet één loket openstellen dat het beste aansluit op de behoeften van de werkzoekende. Hiervoor investeert het kabinet in regionale mobiliteitsteams. Vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten kunnen een beroep doen op deze middelen voor hun deelname aan deze teams.

De middelen kunnen worden ingezet voor (om)scholing van werk naar werk (aanvullend op beschikbare middelen uit o.a. de O&O fondsen). Het geld kan worden verstrekt via de regeling voor praktijkleren in het mbo, waarbij werken gecombineerd wordt met het doen van een deel van een mbo-opleiding.

Investeringen in dienstverlening UWV en gemeenten
Werklozen die WW ontvangen worden door UWV ondersteund in het vinden van werk. Mensen die na afloop van de WW-periode geen baan hebben gevonden of mensen zonder WW-rechten stromen door naar de bijstand uitgevoerd door gemeenten. Het kabinet investeert fors extra in de begeleiding door UWV en gemeenten van deze werkzoekenden.

Investeringen in scholing en ontwikkeling voor behoud van werk
Het kabinet investeert verder extra in scholing en ontwikkeling voor behoud van werk. Het crisispakket NL leert door, bestaande uit het gratis ontwikkeladvies en online scholing, wordt in 2021 voortgezet. Zowel werkenden als niet werkenden kunnen hier een beroep op doen.

Het kabinet investeert daarnaast 199 miljoen euro in bestaande regelingen op het gebied van scholing en ontwikkeling, zoals de SLIM-regeling, het Ontwikkeladvies 45+ 
en het scholingsbudget WW.

Voor de hulp aan zelfstandigen is 7 miljoen euro uitgetrokken, zij kunnen terecht bij speciale loketten. In het kader van crisisdienstverlening is ten slotte € 36 miljoen beschikbaar gesteld binnen het aanvullend sociaal pakket voor de zwakkeren op de arbeidsmarkt.
 

De werkgever die gebruik maakt van de ruimte om de loonsom te laten dalen door werknemers te ontslaan, krijgt een inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden in het vinden van een nieuwe baan.

Als de werkgever overgaat tot bedrijfseconomisch ontslag en niet voldaan is aan deze voorwaarde, wordt de subsidie gekort met vijf procent. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk.

De regeling is nog niet uitgewerkt, in de Kamerbrief zijn de verwachte regels nog globaal omschreven.

Bij de vaststelling van de subsidie controleert UWV of er gedurende het subsidietijdvak telefonisch contact is opgenomen met het UWV over van werk naar werk begeleiding. Zo niet, dan volgt een korting.
 

Vanaf 1 september 2021 kan worden gevraagd om de subsidie definitief vast te stellen. Als er voor alle drie de tijdvakken een subsidie aanvraag is ingediend, vindt de vaststelling voor alle drie de tijdvakken plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor ieder tijdvak wel een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan.

Een aanvraag tot vaststelling dient binnen 26 weken plaats te vinden. In het geval er een accountantsverklaring is vereist is deze periode 38 weken.
 

NOW 2 vaststelling aanvragen

De regeling is per 1 oktober j.l. gesloten en kan niet meer aangevraagd worden. Eerder is aangekondigd dat de aanvraag tot vaststelling aangevraagd kan gaan worden vanaf 16 november 2020. Inmiddels is bekend geworden dat de aanvraag tot vaststelling pas vanaf 15 april 2021 kan worden ingediend.  
Heeft u vragen over de NOW 2 regeling, vraag dan uw Flynth adviseur

NOW 1 vaststelling aanvragen

Vanaf 7 oktober j.l. is het loket geopend om de vaststelling aan te vragen voor de NOW 1. Voor subsidiebedragen < €125.000 (of voorschot < €100.000) moet u dit doen voor 24 maart 2021. Voor subsidiebedragen >= €125.000 (of voorschot € 100.000) heeft u nog tot 30 juni 2020.

Als uw subsidie >= €25.000 (of voorschot >= €20.000) is, dan moet u een derde-verklaring of een verklaring van een accountant meesturen. Beide kan Flynth voor u verzorgen.

Heeft u vragen over de NOW 1 regeling of de mee te sturen verklaringen, vraag dan uw Flynth adviseur.

Nieuws en feiten

Advies op maat 

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 236 77 77 of maak gebruik van het formulier.