Liquiditeitsproblemen door Corona?

Liquiditeitsproblemen door Corona?

Bijzonder uitstel van betaling en andere versoepelingen invorderingssfeer.

Verlenging van regeling uitstel van betaling in noodpakket 2.0

Ondernemers die door de coronacrisis liquiditeitsproblemen ondervinden, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor een groot aantal belastingsoorten. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als u laat weten dat u door de coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen.

Deze mogelijkheid werd al geboden in het eerste pakket noodmaatregelen en is in het noodmaatregelenpakket 2.0 verlengd tot 1 oktober 2020. U krijgt uitstel voor een termijn van 3 maanden vanaf de aanvraagdatum.

De Belastingdienst zet de invordering meteen stil zodra uw verzoek om uitstel binnen is. De beoordeling van het verzoek vindt pas later plaats. U kunt alleen uitstel vragen voor belastingaanslagen die geformaliseerd zijn. Dat betekent dat u geen uitstel kunt vragen voor een op de aangifte loonheffing of omzetbelasting te betalen bedrag. Daar moet dus eerst een naheffingsaanslag worden opgelegd.

Inmiddels zijn de eerste driemaandstermijnen bijna verlopen en kunt u verlenging aanvragen. Hiervoor moet u opnieuw een verzoek indienen dat met redenen omkleed is. Zijn uw belastingschulden hoger dan € 20.000, dan moet u ook een verklaring van een derde-deskundige meesturen.

Naast het bijzondere uitstel van betaling heeft het kabinet besloten tot een aantal andere versoepelingen in de invorderingssfeer.

Dit artikel is geschreven op basis van de stand van zaken op 3 juni 2020.

Het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis geldt voor aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Normaal gesproken moet u schriftelijk om uitstel van betaling vragen. Vanwege de bijzondere situatie kunt u echter sinds 1 april online om uitstel van betaling vragen, met uw DigiD. Dat geldt alleen voor uitstel van betaling voor een periode van maximaal drie maanden. Een rechtspersoon, bijvoorbeeld een B.V., beschikt niet over een DigiD. In dat geval moet u uw eigen DigiD of die een andere medewerker van de onderneming gebruiken. Wilt u uitstel vragen voor een langere periode, dan moet u dat dus nog steeds schriftelijk doen.

Vanzelfsprekend is uw Flynth-adviseur u graag van dienst bij het verzoek om uitstel van betaling en graag bereid u daarbij te ontzorgen. In verband met privacyregels kan de Flynth-adviseur daarbij echter geen gebruikmaken van zijn eigen óf uw DigiD. Uw Flynth-adviseur kan u wel altijd helpen met het schriftelijke verzoek.

Eenmalig verzoek is voldoende

Het uitstel geldt voor reeds opgelegde en toekomstige aanslagen van alle genoemde belastingsoorten, voor een periode van drie maanden. Dat geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd. U hoeft dus niet bij iedere nieuwe aanslag opnieuw om uitstel te vragen.
Een voorbeeld: u heeft op 25 maart 2020 een eerste verzoek gedaan. Dan loopt de driemaandstermijn voor de betreffende aanslagen op 25 juni 2020 af. Ontvangt u op 18 mei 2020 nog een aanslag, dan hoeft u daar niet apart uitstel voor aan te vragen. Voor die aanslag gaat echter geen nieuwe driemaandstermijn lopen. Ook daarvoor eindigt het uitstel dus op 25 juni 2020.

Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020

Wie uitstel aanvraagt voor de periode van maximaal drie maanden, hoeft geen aanvullende informatie te verschaffen.

Heeft u langer uitstel nodig dan drie maanden, dan kunt u verzoeken om het uitstel te verlengen. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden en schriftelijk aanvullende informatie aanleveren. Zijn uw belastingschulden hoger dan € 20.000, dan moet u ook een verklaring van een derde-deskundige overleggen. De derde-deskundige moet onder meer verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Daarnaast moet een liquiditeitsprognose worden overlegd waarvan de derde-deskundigen verklaart dat deze plausibel is.

Voor een dergelijke verklaring kunt u bij Flynth terecht.

Let op: dat u op tijd start met de voorbereidingen voor het aanvragen van de verlenging van het uitstel van betaling. Dus ruim voor de datum dat de eerste 3maands termijn gaat verlopen.

De goedkeuringen met betrekking tot uitstel van betaling van belastingschulden zijn niet van toepassing op een aantal belastingen voor zover die worden geheven met toepassing van de douanewetgeving er zake van de invoer. Het gaat dan om :

 • omzetbelasting;
 • accijnzen;
 • verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken;
 • kolenbelasting.

U kunt wel uitstel van betaling aanvragen voor betalingsverplichtingen op grond van EU-douanewetgeving. Die kent eigen regels voor het verlenen van uitstel van betaling. Hierbij wordt in principe per maand en per aanvraag beoordeeld of uitstel mogelijk is.

Op zijn site geeft de Douane een uitvoerige uiteenzetting van het huidige uitstelbeleid. De Douane past dat beleid in ieder geval toe voor de maanden maart, april en mei. Verdere verlenging en afbouw van de uitstelregeling hangt onder meer af van afstemming met de Europese Commissie over juridische mogelijkheden en de uitvoerbaarheid van het uitstelbeleid door de Douane.

Wie een aanslag niet op tijd betaalt, moet normaal gesproken (minimaal) 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De invorderingsrente is per 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01% (0% was technisch niet mogelijk). Daarmee wil het kabinet het makkelijker maken om uitstel aan te vragen. De verlaging geldt vooralsnog tot 1 oktober 2020.

De Belastingdienst wil ondernemers die bijzonder uitstel van betaling vragen tegemoetkomen. Daarom laat de belastingdienst een verzuimboete achterwege voor het niet (tijdig) betalen of draait deze terug.

LET OP! De verzuimboete voor het niet doen van aangifte blijft wel gewoon van toepassing, zorg er dus voor dat u uw aangiften wel tijdig indient.

kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren. Ook deze mogelijkheid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Normaal wordt alleen het overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kan de Belastingdienst tijdelijk ook bedragen vrijgeven die zijn bestemd voor opgelegde (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Dit kan alleen als voor die aanslagen bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis is verleend.

Er vindt geen verrekening plaats met de te betalen bedragen op (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Daardoor krijgt u meer financiële armslag. Uiteraard moet u de (naheffings)aanslagen in de toekomst nog wel een keer betalen.

De procedure

 • Vraag bijzonder uitstel van betaling aan voor de loonheffingen of btw.
  • Verzoek vervolgens om deblokkering van uw g-rekening. U kunt daarvoor gebruikmaken van het formulier Verzoek Deblokkering g-rekening. De Belastingdienst geeft daarbij de volgende invulinstructies:
   • Geef bij rubriek 3 aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.
   • Geef bij rubriek 4 aan voor welk bedrag u deblokkering vraagt. Splits het bedrag in het overschot en het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt gevraagd.
   • De machtiging tot verrekening bij rubriek 5 geldt niet voor het bedrag waarvoor we u uitstel van betaling hebben gegeven vanwege de coronacrisis.
 • Komt de Belastingdienst tegemoetkomt aan het verzoek tot deblokkering? Dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Daarin staat ook hoe de uitbetaling zal geschieden. De Belastingdienst streeft ernaar om de brief binnen vier weken te sturen, maar geeft ook aan dat de behandeling langer kan duren dan gebruikelijk, vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken.

Bent u bestuurder van een bv (of een ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat is onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting)? Dan kunt u door de ontvanger van de belastingen aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde niet-betaalde belasting- en premieschulden door dat lichaam. Als er een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht is gedaan, kunt u alleen aansprakelijk worden gesteld als de ontvanger aannemelijk maakt dat:

 • er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van de melding; en
 • het niet betalen van de belastingen/premies hiervan een gevolg is.

Normaal moet u binnen twee weken na de dag waarop de belasting op de aangifte betaald moet zijn een melding doen van betalingsonmacht. Heeft u echter om uitstel van betaling gevraagd in verband met corona, dan is een aparte melding van betalingsonmacht niet nodig. Dit geldt voor naheffingsaanslagen loonheffingen en/of omzetbelasting, voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Een bv draagt haar loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een uitstelverzoek in verband met de coronacrisis. Dit verzoek wordt ook direct als een tijdige melding betalingsonmacht aangemerkt voor de komende tijdvakken en voor de maand februari. De bv hoeft geen aparte melding van betalingsonmacht te doen.

LET OP! De regeling heeft uitsluitend betrekking heeft op aangiftetijdvakken die eindigen na 1 februari 2020.

LET OP! De melding wordt alsnog niet-rechtsgeldig geacht als achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Doe bij twijfel dus op de gebruikelijke wijze melding van betalingsonmacht binnen de daarvoor gestelde termijn van twee weken.

Belastingschuldigen, pandhouders en overige derden moeten de ontvanger van de belastingen informeren als zij van plan zijn handelingen te (laten) verrichten waardoor zaken niet meer als ‘bodemzaak’ kwalificeren. Die mededelingsplicht geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020 niet als de belastingschuldige en de derde in verband met de coronacrisis nader zijn overeengekomen dat de betaaltermijn van de vordering wordt verlengd.

Daarnaast geldt een meldingsplicht van het voornemen om rechten op een bodemzaak of bodemzaken uit te oefenen of enigerlei andere handeling te (laten) verrichten waardoor het niet meer als bodemzaak kwalificeert. Ook die melding is in ieder geval tot 1 oktober niet nodig als de betalingsachterstand is veroorzaakt door de coronacrisis.

Als inlener van personeel kunt u aan de uitlener een Verklaring van betalingsgedrag vragen. De uitlener moet die aanvragen bij de Belastingdienst. Er zijn twee soorten verklaringen, afhankelijk van de situatie:

 • Een schone verklaring: als de uitlener de volgens zijn eigen aangifte verschuldigde loonheffingen en btw heeft betaald.
 • Een voorbehoudverklaring: als de uitlener een betalingsregeling voor het betalen van de belastingen heeft of als de Belastingdienst uitstel van betaling heeft verleend in verband met een lopende bezwaar- of beroepsprocedure.

De ontvanger geeft nu in de volgende gevallen toch een schone verklaring betalingsgedrag af:

 • voor de nageheven loonheffingen of voor de (door de uitlener verschuldigde) omzetbelasting (btw) is of wordt bijzonder uitstel van betaling verleend, of
 • voor de onderliggende naheffingsaanslagen worden geen invorderingsmaatregelen genomen.

Vanzelfsprekend staat uw Flynth-adviseur u graag met raad en daad terzijde. De ontwikkelingen volgen elkaar op in sneltreinvaart. Houd dus vooral onze website in de gaten.

Nieuws en feiten

Theme picker

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op