Liquiditeitsproblemen door Corona?

Liquiditeitsproblemen door Corona?

Afbouw tijdelijke versoepeling uitstelbeleid en samenhangende maatregelen

Update 18 februari 2021

U heeft nog tot 1 juli 2021 de mogelijkheid om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belasting in te dienen vanwege de coronacrisis. De invordering wordt meteen voor drie maanden stilgezet, maar tot uiterlijk 1 juli 2021. 

Voor welke belastingsoorten geldt uitstel van betaling?

Het uitstel geldt voor aanslagen van een groot aantal belastingsoorten, waaronder btw, loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.  Verloopt uw uitstel na drie maanden en heeft u dan nog steeds betalingsproblemen, dan kunt u nog tot en met uiterlijk 30 juni om verlenging vragen. Het verlengde uitstel omvat dan alle betalingsverplichtingen tot en met 30 juni 2021.  

Heeft u nog geen bijzonder uitstel van betaling gevraagd, dan kunt u dat nog doen vóór 1 juli 2021. Heeft u wel al eerder om uitstel gevraagd, maar is dat beëindigd omdat u al hebt voldaan aan uw betalingsverplichtingen, dan is op dat moment het verleende uitstel komen te vervallen. Komt u daarna opnieuw in betalingsproblemen dan mag u opnieuw een nieuw (tweede) verzoek om bijzonder uitstel van betaling doen.

Is de uitsteltermijn van drie maanden verlopen?

Dan kunt u (onder de hierna genoemde voorwaarden) nog wel tot en met 30 juni 2021 verzoeken om verlenging van dat uitstel.

Heeft u nog niet om verlenging verzocht en heeft u nog steeds betalingsproblemen die worden veroorzaakt door de coronacrisis? Dan kan het zeker interessant zijn om nog verlenging van het uitstel aan te vragen. Dat kan nog tot en met 30 juni 2021. Een verzoek om verlenging van het uitstel is ook mogelijk als de uitsteltermijn van drie maanden al is verlopen.

Let wel op: er gelden voorwaarden voor het verzoek om verlenging. Bespreek deze samen met uw adviseur. 

Heeft u bijzonder uitstel van betaling gehad, dan heeft u ook recht op een ruime betalingsregeling. U krijgt dan van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 de tijd om de opgebouwde belastingschuld  weer af te lossen. Gedurende die 36 maanden betaalt u dan elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt aflossen of tijdens de 36 maanden extra wilt aflossen, dan kan dat natuurlijk ook.

Maar let wel op: Zorg ervoor dat u na afloop van het uitstel wel aan de nieuw opkomende verplichtingen voldoet, anders heeft u geen recht op de betalingsregeling en moet u uw openstaande belastingschuld meteen betalen. Kunt u uw belastingschuld niet binnen 36 maanden aflossen, dan wordt op verzoek gezamenlijk gekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van het bestaande beleid. Daarbij gelden strikte voorwaarden. Neem contact op met Flynth.

Pre-coronaschulden (schulden van vóór 12 maart 2020) lopen mee in het uitstel.

Maar let wel op, deze schulden vallen alleen in de betalingsregeling als u verlengd uitstel heeft gehad. Heeft u dus alleen uitstel gekregen voor drie maanden dan moet u die pre-coronaschulden wel meteen na die drie maanden betalen. Die vallen dan niet in de betalingsregeling.

 

Voorbeeld betalingsregeling ondernemer

Ondernemer Janssen heeft een nog te betalen aanslag inkomstenbelasting 2018 met een uiterste betaaldatum van 5 maart 2020. Hij heeft op 1 juli 2020 verzocht om het ‘bijzonder ‘corona-uitstel van betaling’ van drie maanden. Dat heeft hem drie maanden betaalpauze opgeleverd tot 1 oktober. Janssen heeft naast de genoemde aanslag inkomstenbelasting over 2018 ook de loonheffingen en btw over januari - augustus 2020 niet betaald.

Optie 1: Janssen vraagt (en krijgt) verlenging
Alle schuld tot 1 juli 2021 valt in de betalingsregeling van 36 maanden. Dus ook de schulden van vóór 12 maart 2020. Janssen mag natuurlijk eventueel eerder betalen.

Optie 2: Janssen vraagt/krijgt geen verlenging
De aanslag inkomstenbelasting 2018 en de naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting over januari 2020 vallen niet in de betalingsregeling. Die belasting had Janssen immers al vóór 12 maart 2020 moeten betalen. Alleen voor de belastingschulden die van 12 maart 2020 tot 1 oktober betaald hadden moeten zijn (loonheffingen en omzetbelasting februari - augustus) geldt de betalingsregeling van 36 maanden.
De belastingschulden van vóór 12 maart 2020 moet Janssen dus wel per omgaande betalen. Datzelfde geldt ook voor de na de drie maanden opkomende betalingsverplichtingen. Kan hij dat niet, dan rest hem daarvoor een beroep op het minder soepele reguliere uitstelbeleid.

Mogelijk reden te meer om alsnog verlenging van het bijzonder ‘corona-uitstel van betaling’ te vragen. Vooral ook omdat u buiten de betalingsregeling toch op ieder gewenst moment extra betalingen kunt plegen op de openstaande belastingschulden.

U moet voldoen aan nieuw opgekomen betalingsverplichtingen

U moet nieuw opgekomen betalingsverplichtingen uiterlijk 1 juli 2021 hervatten. Heeft u ‘maar’ drie maanden uitstel van betaling gekregen, dan moet u de nieuw opgekomen betalingsverplichtingen al hervatten zodra die driemaandsperiode is verstreken.

Let op: er is sprake van een nieuw opgekomen betalingsverplichting als de betaaltermijn voor voldoening/afdracht ‘pas’ eindigt na de einddatum van het uitstel of als de aanslag ‘pas’ betaald moet zijn na die datum.  

Voorbeeld 1

Stel u heeft op 1 mei 2020 voor drie maanden uitstel gevraagd voor uw belastingaanslagen. Het uitstel is dan geëindigd op 1 augustus 2020. U moet dan vanaf die datum aan uw nieuw opgekomen betalingsverplichtingen voldoen (aangiften omzetbelasting of loonbelasting derde kwartaal 2020, de maand juli of zevende vierwekenperiode van 2020 en naheffingsaanslagen omzetbelasting of loonbelasting en aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting waarvan de uiterlijke betaaltermijn eindigt na 30 juli 2020).

Voorbeeld 2

Stel in het vorige voorbeeld vraagt u vóór 1 juli 2021 verlenging van het uitstel aan. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u verlengd uitstel tot 1 juli 2021. De betalingsverplichtingen in de periode augustus 2020 tot en met juli 2021, worden dan ook opgenomen in het uitstel. U moet dan ‘pas’ vanaf 1 juli 2021 aan uw nieuw opgekomen betalingsverplichtingen voldoen (dus uw aangiften omzetbelasting of loonbelasting tweede kwartaal 2021, de maand juni 2021 of zesde vierwekenperiode van 2021 en naheffingsaanslagen omzetbelasting of loonbelasting en aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting waarvan de uiterlijke betaaltermijn eindigt na 30 juni 2021).

1 juli 2021

 • Tot 1 juli 2021 kan verzocht worden om ‘bijzonder corona-uitstel van betaling’ voor drie maanden, maar uiterlijk tot en met 30 juni 2021.
   
 • Tot 1 juli 2021 kan verzocht worden om verlenging van het ‘bijzonder corona-uitstel van betaling’. Het uitstel geldt tot en met uiterlijk 30 juni 2021.
   
 • Tot 1 juli 2021 geldt dat belastingschulden waarvoor uitstel is verleend in beginsel niet actief worden ingevorderd. Dat kan in principe al eerder als het uitstel eerder afloopt en niet om verlenging is gevraagd.
   
 • Op belastingschulden die meelopen in de betalingsregeling hoeft in beginsel feitelijk niet vóór 1 oktober 2021 te worden betaald.
   
 • Vanaf 1 juli 2021 moet bij verlengd uitstel voldaan worden aan nieuw opgekomen aangifte- en betalingsverplichtingen. Dat moet eerder als het uitstel eerder afloopt en geen verlengd uitstel is aangevraagd.

1 juli 2021

 • Met ingang van 1 juli 2021 worden in alle gevallen weer betalingsverzuimboetes verschuldigd voor het niet voldoen aan nieuw opgekomen betalingsverplichtingen die ontstaan vanaf 1 juli 2021. Of eerder als het uitstel eerder afloopt en geen verlengd uitstel is.

1 oktober 2021

 • Start aflossen opgebouwde belastingschuld in maximaal 36 gelijke maandelijkse termijnen. Geheel of gedeeltelijk aflossen vóór die datum is uiteraard mogelijk. In de brief die ondernemers ontvangen als het initiële uitstel eindigt, wordt hierop ook gewezen.
   
 • Als het aflossen van de opgebouwde schuld niet mogelijk is binnen de maximale termijn, maar aannemelijk is dat de onderneming wel levensvatbaar is, kan op verzoek worden gezocht naar een maatwerkoplossing binnen het reguliere beleid.
   
 • Afbouw verruimde deblokkeringsregeling voor g-rekeningen. Overschotten worden gedeblokkeerd als de ondernemer zich aan de betalingsregeling houdt en nieuw opgekomen verplichtingen bijhoudt. Dit betekent dat de verruiming van de deblokkeringsregeling blijft gelden zolang de betalingsregeling van maximaal 36 maanden loopt. Uitwinning van het g-rekeningsaldo en afwijzing van een verzoek tot deblokkering is mogelijk indien en voor zover nieuw opgekomen verplichtingen niet worden nagekomen of aflossingstermijnen niet worden voldaan.

Normaal moet een bv of een andere rechtspersoon waarvoor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt binnen twee weken na de dag waarop de belasting op de aangifte betaald moet zijn een rechtsgeldige melding doen van betalingsonmacht. Lees over de tegemoetkoming in dit kader Corona: Denk aan tijdige melding betalingsonmacht

Over openstaande belastingschulden die u niet binnen de betalingstermijn zijn voldaan wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Om ervoor te zorgen dat u vrijwel geen rentekosten heeft over de af te lossen belastingschuld, blijft het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 gehandhaafd op het lage tarief van 0,01%.

Te late aanslag of afgeweken van de aangifte

Wordt een aanslag door uw toedoen te laat vastgesteld of wordt in de aanslag afgeweken van de aangifte, dan wordt belastingrente in rekening gebracht. Die belastingrente is wel per 1 oktober verhoogd naar 4%. Dat geldt tot 31 december 2021 ook voor de vennootschapsbelasting. Die laatste zal dus tot die tijd niet worden verhoogd naar de oorspronkelijke 8%.

De aangekondigde aanpassingen van de invorderings- en belastingrente

Bekijk de rentepercentages

U hoeft dus tot en met 31 december 2021 bijna geen invorderingsrente te betalen. Maar, zoals het er nu voor staat, gaat de invorderingsrente daarna wel weer naar het “normale” tarief van 4% terug. Dat betekent dat bij de betalingsregeling over de periode van 1 januari 2022 t/m 30 september 2024 vooralsnog wel het hogere percentage voor de invorderingsrente zal gelden.

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen de Belastingdienst vragen om deze rekeningen te laten deblokkeren.  Lees er alles over op Deblokkering g-rekening

Normaal moeten belastingschuldigen, pandhouders en overige derden de ontvanger van de belastingen informeren als zij van plan zijn handelingen te (laten) verrichten waardoor zaken niet meer als ‘bodemzaak’ kwalificeren. Die mededelingsplicht geldt niet als de belastingschuldige en de derde in verband met de coronacrisis nader zijn overeengekomen dat de betaaltermijn van de vordering wordt verlengd.

Daarnaast geldt normaal een meldingsplicht van het voornemen om rechten op een bodemzaak of bodemzaken uit te oefenen of een andere handeling te (laten) verrichten waardoor het niet meer als bodemzaak kwalificeert. Ook die melding is in ieder geval tot 1 oktober niet nodig als de betalingsachterstand is veroorzaakt door de coronacrisis.

Als inlener van personeel kunt u aan de uitlener een Verklaring van betalingsgedrag vragen. De uitlener moet die aanvragen bij de Belastingdienst.

Verklaringen voor betalingsgedrag

Er zijn twee soorten verklaringen voor betalingsgedrag, afhankelijk van de situatie:

1. Een schone verklaring: als de uitlener de volgens zijn eigen aangifte verschuldigde loonheffingen en btw heeft betaald.

2. Een voorbehoudverklaring: als de uitlener een betalingsregeling voor de belastingen heeft of als de Belastingdienst uitstel van betaling heeft verleend in verband met een lopende bezwaar- of beroepsprocedure.

Op basis van het noodpakket geeft de Belastingdienst nu óók een schone verklaring betalingsgedrag af als voor de nageheven loonheffingen of voor de (door de uitlener verschuldigde) btw op grond van het besluit bijzonder uitstel van betaling is of zal worden verleend dan wel voor deze naheffingsaanslagen geen invorderingsmaatregelen worden genomen.

U krijgt een schone verklaring omtrent betalingsgedrag, zolang u zich aan de voorwaarden voor de afgesproken betalingsregeling houdt.

Nieuws en feiten

Gebruik maken van de noodmaatregelen?

Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op