Liquiditeitsproblemen door Corona?

Liquiditeitsproblemen door Corona?

Bijzonder uitstel van betaling en andere versoepelingen

Hebt u als ondernemer betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor een groot aantal belastingsoorten. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als u laat weten dat u door de coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen.  

Deze mogelijkheid zat al in het eerste pakket noodmaatregelen en is in het noodmaatregelenpakket 2.0 verlengd tot 1 oktober 2020. U krijgt automatisch uitstel voor een termijn van 3 maanden vanaf de aanvraagdatum. Wilt u langer uitstel, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.   

De Belastingdienst stopt met het innen van belasting zodra uw verzoek om uitstel binnen is. De beoordeling van uw verzoek vindt pas later plaats. U kunt alleen uitstel vragen voor geformaliseerde belastingaanslagen. Dat betekent dat u geen uitstel kunt vragen voor een op de aangifte loonheffing of omzetbelasting te betalen bedrag. Dat kan pas als u daarvoor een naheffingsaanslag gekregen hebt.  

Hebt u voor drie maanden uitstel gevraagd en bent u van mening dat dat onvoldoende is, dan kunt u ook om verlenging vragen. Ook in dat geval gelden er voorwaarden en moet u een verzoek indienen waarin u bovendien de redenen daarvoor vermeldt.  

Zijn of waren uw belastingschulden op het moment dat u voor het eerst om uitstel van betaling vraagt/vroeg € 20.000 of hoger, dan moet u daarnaast nog een verklaring meesturen van een zogeheten derde-deskundige, zoals uw accountant, fiscalist of financieel adviseur. U kunt daarvoor dus ook bij uw Flynth-adviseur terecht.  

Naast het bijzondere uitstel van betaling heeft het kabinet nog een aantal versoepelingen rond de invordering van belasting doorgevoerd. 

Dit artikel is geschreven op basis van de stand van zaken op 14 juli 2020.  

Het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis geldt voor aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. De tegemoetkoming geldt ook voor belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) die vanaf 1 mei 2020 is verschuldigd door zogenaamde vergunninghouders. 

Normaal gesproken moet u schriftelijk om uitstel van betaling vragen. Vanwege de bijzondere situatie kunt u echter sinds 1 april 2020 online om uitstel van betaling vragen met uw DigiD. Dat geldt alleen voor uitstel van betaling voor een periode van maximaal drie maanden. Een rechtspersoon, zoals een bv, beschikt niet over een DigiD. In dat geval moet u uw eigen DigiD of die van een andere medewerker van de onderneming gebruiken. Wilt u uitstel vragen voor een langere periode, dan moet dat dus nog steeds schriftelijk. 

Vanzelfsprekend helpt uw Flynth-adviseur u graag bij het verzoek om uitstel van betaling en maakt hij het u daarbij zo makkelijk mogelijk. In verband met privacyregels kan de adviseur daarbij echter geen gebruikmaken van zijn eigen DigiD óf die van u. Wel kan hij u altijd helpen met het schriftelijke verzoek. 

Eenmalig verzoek is voldoende 
Het uitstel geldt voor reeds opgelegde én voor toekomstige aanslagen van alle genoemde belastingsoorten, voor een periode van drie maanden. Dat geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd. U hoeft dus niet bij iedere nieuwe aanslag opnieuw om uitstel te vragen.  

Een voorbeeld: u heeft op 25 mei 2020 een eerste verzoek gedaan. Dan loopt de driemaandstermijn voor de betreffende aanslagen op 25 augustus 2020 af. Ontvangt u op 1 augustus 2020 nog een aanslag, dan hoeft u daar niet apart uitstel voor aan te vragen. Voor die nieuwe aanslag gaat echter geen nieuwe driemaandstermijn lopen. Ook daarvoor eindigt het uitstel dus op 25 augustus 2020. 

Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.  

Vraagt u uitstel aan voor een periode van maximaal drie maanden, dan hoeft u daarvoor geen aanvullende informatie aan te leveren. 

Heeft u langer uitstel nodig dan drie maanden, dan kunt u daar direct om vragen bij het verzoek om uitstel of u kunt later een verzoek indienen om het uitstel te verlengen. In beide gevallen moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden en schriftelijk aanvullende informatie aanleveren.  

Voorwaarden bij uitstel langer dan drie maanden 

 1. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.  

 1. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan. 
  U moet daarvoor aanvullende informatie aanleveren. De Belastingdienst noemt daarbij zelf als mogelijkheid dat u met cijfers onderbouwt dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden. 

 1. U hebt voor de belastingschuld waarvoor u uitstel vraagt, voldaan aan de aangifteplicht. 

 1. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer van de genoemde belastingen onder het kopje Welke belastingsoorten. 

 1. Als de totale belastingschuld op het moment van ontvangst van het verzoek om uitstel €20.000 of meer bedraagt, is een verklaring van een derde-deskundige vereist die voldoet aan bepaalde eisen.  

 1. U verklaart dat er geen bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie van de onderneming, dat er geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Onder bonussen vallen onder andere ook winstuitdelingen en andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben. Deze voorwaarde heeft geen betrekking op bonussen, dividenden en aandelen waarvan de uitbetaling en inkoop na het uitstelverzoek plaatsvindt, maar waarvoor de betreffende beslissing in 2019 is genomen. 

Is/was uw totale belastingschuld op het moment dat u om uitstel vraagt/vroeg € 20.000 of hoger, dan moet u op grond van voorwaarde e. ook een verklaring meesturen van een derde-deskundige, zoals uw accountant, fiscalist of financieel adviseur. De voorwaarde voor die verklaring ziet dus niet op het moment waarop u om verlenging van het uitstel vraagt!  
De derde-deskundige moet onder meer verklaren dat het aannemelijk is dat uw financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Daarnaast moet u een liquiditeitsprognose aanleveren waarvan de derde-deskundige verklaart dat deze plausibel is. 

Voor een dergelijke verklaring kunt u bij Flynth terecht. 

De goedkeuringen met betrekking tot uitstel van belastingbetaling gelden niet voor een aantal belastingen als daarbij douanewetgeving wordt toegepast voor invoer. Het gaat dan om: 

 • omzetbelasting; 
 • accijnzen; 
 • verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken;
 • kolenbelasting. 

U kunt wel uitstel van betaling aanvragen voor betalingsverplichtingen op grond van EU-douanewetgeving. Die kent eigen regels voor het verlenen van uitstel van betaling. Hierbij wordt in principe per maand en per aanvraag beoordeeld of uitstel mogelijk is. 

Op de site van de Douane vindt u een uitvoerige beschrijving van het huidige uitstelbeleid. De Douane past dat beleid in ieder geval toe voor de maanden maart, april en mei. Verdere verlenging en afbouw van de uitstelregeling hangt onder meer af van afstemming met de Europese Commissie over juridische mogelijkheden en de uitvoerbaarheid van het uitstelbeleid door de Douane.  

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken (minimaal) 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Deze invorderingsrente is per 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01% (0% was technisch niet mogelijk). Daarmee wil het kabinet het makkelijker maken om uitstel aan te vragen. De verlaging geldt vooralsnog tot 1 oktober 2020. 

De Belastingdienst wil ondernemers die bijzonder uitstel van betaling vragen tegemoetkomen. Daarom legt de Belastingdienst geen verzuimboete op voor het niet (tijdig) betalen of draait deze terug. 

LET OP! De verzuimboete voor het niet doen van aangifte blijft wel gewoon van toepassing, zorg er dus voor dat u uw aangiften wel tijdig indient. 

TIP! Heeft u niet op tijd op aangifte betaald, maar vraagt u na het ontvangen van de naheffingsaanslag toch geen uitstel van betaling aan en betaalt u wel tijdig op de naheffingsaanslag, dan wordt de verzuimboete ook vernietigd. 

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen de Belastingdienst vragen om deze rekeningen te laten deblokkeren. Ook deze mogelijkheid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. 

Normaal wordt alleen het overschot op de g-rekening vrijgegeven. Vanwege de coronacrisis kan de Belastingdienst tijdelijk ook bedragen vrijgeven die zijn bestemd voor opgelegde (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Let op: dit kan alleen als voor die aanslagen bijzonder uitstel van betaling is verleend vanwege de coronacrisis. 

Er vindt geen verrekening plaats met de te betalen bedragen op (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Daardoor krijgt u meer financiële armslag. Uiteraard moet u de (naheffings)aanslagen in de toekomst nog wel een keer betalen. 

De procedure verloopt als volgt: 

 • Vraag bijzonder uitstel van betaling aan voor de loonheffingen of btw.  
 • formulier Verzoek Deblokkering g-rekening. De Belastingdienst geeft daarbij de volgende invulinstructies: 
 • Geef bij rubriek 3 aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. 
 • Geef bij rubriek 4 aan voor welk bedrag u deblokkering vraagt. Splits het bedrag in het overschot en het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt gevraagd. 
 • De machtiging tot verrekening bij rubriek 5 geldt niet voor het bedrag waarvoor we u uitstel van betaling hebben gegeven vanwege de coronacrisis. 
 • Accepteert de Belastingdienst uw verzoek tot deblokkering? Dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Daarin staat ook hoe de uitbetaling plaatsvindt. De Belastingdienst streeft ernaar om binnen vier weken een brief te sturen, maar geeft ook aan dat de behandeling langer kan duren dan gebruikelijk, vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken. 

Bent u bestuurder van een bv of een andere rechtspersoon waarvoor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt? Dan kunt u door de ontvanger van de belastingen aansprakelijk worden gesteld als die rechtspersoon bepaalde belasting- en premieschulden niet betaalt. Om die aansprakelijkheid te voorkomen, moet u normaalgesproken een melding van betalingsonmacht doen. Dan kunt u alleen nog aansprakelijk worden gesteld als de ontvanger aannemelijk maakt dat: 

 • er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van de melding; en 
 • het niet betalen van de belastingen/premies hiervan een gevolg is. 

Normaal moet u binnen twee weken na de dag waarop de belasting op de aangifte betaald moet zijn een rechtsgeldige melding doen van betalingsonmacht. Heeft u echter om uitstel van betaling gevraagd in verband met corona, dan is een aparte melding van betalingsonmacht niet nodig. Dit geldt voor naheffingsaanslagen loonheffingen en/of omzetbelasting, zowel voor de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.  

 

Een voorbeeld ter verduidelijking. Een bv draagt over de maand februari 2020 geen loonheffing af in verband met de coronacrisis. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een uitstelverzoek in verband met de coronacrisis. Dit verzoek geldt dan ook direct als een tijdige melding betalingsonmacht voor de maand februari en voor de komende tijdvakken. De bv hoeft dus geen aparte melding van betalingsonmacht te doen. 

LET OP! Deze regeling heeft uitsluitend betrekking op aangiftetijdvakken die eindigen na 1 februari 2020.  

LET OP! De melding wordt alsnog niet-rechtsgeldig geacht als achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Doe bij twijfel dus op de gebruikelijke wijze melding van betalingsonmacht binnen de daarvoor gestelde termijn van twee weken. 

Normaal moeten belastingschuldigen, pandhouders en overige derden de ontvanger van de belastingen informeren als zij van plan zijn handelingen te (laten) verrichten waardoor zaken niet meer als ‘bodemzaak’ kwalificeren. Die mededelingsplicht geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020 niet als de belastingschuldige en de derde in verband met de coronacrisis nader zijn overeengekomen dat de betaaltermijn van de vordering wordt verlengd. 

Daarnaast geldt normaal een meldingsplicht van het voornemen om rechten op een bodemzaak of bodemzaken uit te oefenen of een andere handeling te (laten) verrichten waardoor het niet meer als bodemzaak kwalificeert. Ook die melding is in ieder geval tot 1 oktober niet nodig als de betalingsachterstand is veroorzaakt door de coronacrisis. 

Als inlener van personeel kunt u aan de uitlener een Verklaring van betalingsgedrag vragen. De uitlener moet die aanvragen bij de Belastingdienst. Er zijn twee soorten verklaringen, afhankelijk van de situatie: 

 • Een schone verklaring: als de uitlener de volgens zijn eigen aangifte verschuldigde loonheffingen en btw heeft betaald. 
 • Een voorbehoudverklaring: als de uitlener een betalingsregeling voor de belastingen heeft of als de Belastingdienst uitstel van betaling heeft verleend in verband met een lopende bezwaar- of beroepsprocedure. 

Op basis van het noodpakket geeft de Belastingdienst nu óók een schone verklaring betalingsgedrag af als voor de nageheven loonheffingen of voor de (door de uitlener verschuldigde) btw op grond van het besluit bijzonder uitstel van betaling is of zal worden verleend dan wel voor deze naheffingsaanslagen geen invorderingsmaatregelen worden genomen. 

Vanzelfsprekend staat uw Flynth-adviseur u graag met raad en daad terzijde. De ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op. Houd dus vooral onze website in de gaten. 

Nieuws en feiten

Theme picker

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op