Liquiditeitsproblemen door Corona?

Liquiditeitsproblemen door Corona?

Afbouw tijdelijke versoepeling uitstelbeleid en samenhangende maatregelen

Afbouw tijdelijke versoepeling uitstelbeleid en samenhangende maatregelen

Update 16 september 2021

U heeft nog tot en met 30 september 2021 de mogelijkheid om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belasting in te dienen vanwege de coronacrisis.

Deze update geeft de stand van zaken weer op basis de Kamerbrief van 30 augustus 2021 over het steun- en herstelpakket vanaf het 4e kwartaal van 2021. Nieuw is dat u geen verlenging meer hoeft te vragen en verleende corona-uitstellen van betalen automatisch doorlopen tot 1 oktober 2021. Dit geldt voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel heeft. Zie ook ons nieuwsbericht elders op onze website.

Voor welke belastingsoorten geldt uitstel van betaling?

Het uitstel geldt voor aanslagen van een groot aantal belastingsoorten, waaronder btw, loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. 

 

Heeft u nog geen bijzonder uitstel van betaling gevraagd, dan kunt u dat nog doen uiterlijk op 30 september 2021. Heeft u wel al eerder om uitstel gevraagd, maar is dat beëindigd omdat u al hebt voldaan aan uw betalingsverplichtingen, dan is op dat moment het verleende uitstel komen te vervallen. Komt u daarna opnieuw in betalingsproblemen dan mag u opnieuw een nieuw (tweede) verzoek om bijzonder uitstel van betaling doen.

Heeft u bijzonder uitstel van betaling gehad, dan heeft u ook recht op een ruime betalingsregeling. U krijgt dan van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de tot en met 30 september 2021 opgebouwde belastingschuld  weer af te lossen. Het uitstel ziet dus op belastingschulden tot en met 30 september 2021 en de betalingsregeling gaat een jaar later in op 1 oktober 2022. Gedurende de 60 maanden van de betalingsregeling betaalt u elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt aflossen of tijdens de 60 maanden extra wilt aflossen, dan kan dat natuurlijk ook.

Maar let wel op: Zorg ervoor dat u wel aan de 30 september 2021 opkomende verplichtingen voldoet, anders heeft u geen recht op de betalingsregeling en moet u uw openstaande belastingschuld meteen betalen. Kunt u uw belastingschuld niet binnen de genoemde 60 maanden aflossen, dan wordt op verzoek gezamenlijk gekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van het bestaande beleid. Daarbij gelden strikte voorwaarden. 

Houd er ook rekening mee dat u nog wel invorderingsrente verschuldigd bent. Zie ook  het kopje Invorderings- en belastingrente hierna.

30 september 2021

 • Tot en met 30 september 2021 kan/kon verzocht worden om ‘bijzonder corona-uitstel van betaling’. Dit uitstel van betaling geldt tot en met 30 september 2021.
   
 • Tot en met 30 september 2021 geldt dat belastingschulden waarvoor uitstel is verleend in beginsel niet actief worden ingevorderd.
  Wordt voldaan aan de voorwaarden voor de betalingsregeling, dan hoeft op die belastingschulden feitelijk niet vóór 1 oktober 2022 te worden betaald.
   

1 oktober 2021

 • Vanaf uiterlijk 1 oktober 2021 moet voldaan worden aan de na 30 september 2021 opgekomen aangifte- en betalingsverplichtingen. Met ingang van 1 oktober 2021 worden in alle gevallen weer betalingsverzuimboetes verschuldigd voor het niet voldoen aan nieuw opgekomen betalingsverplichtingen die ontstaan na 30 september 2021.

1 oktober 2022

 • Start aflossen opgebouwde belastingschuld in maximaal 60 gelijke maandelijkse termijnen. Geheel of gedeeltelijk aflossen vóór die datum is uiteraard mogelijk. In de brief die ondernemers ontvangen als het initiële uitstel eindigt, wordt hierop ook gewezen.
   
 • Als het aflossen van de opgebouwde schuld niet mogelijk is binnen de maximale termijn, maar aannemelijk is dat de onderneming wel levensvatbaar is, kan op verzoek worden gezocht naar een maatwerkoplossing binnen het reguliere beleid.
   
 • Afbouw verruimde deblokkeringsregeling voor g-rekeningen. Overschotten worden gedeblokkeerd als de ondernemer zich aan de betalingsregeling houdt en nieuw opgekomen verplichtingen bijhoudt. Dit betekent dat de verruiming van de deblokkeringsregeling blijft gelden zolang de betalingsregeling van maximaal 60 maanden loopt. Uitwinning van het g-rekeningsaldo en afwijzing van een verzoek tot deblokkering is mogelijk indien en voor zover nieuw opgekomen verplichtingen niet worden nagekomen of aflossingstermijnen niet worden voldaan.

 

Normaal moet een bv of een andere rechtspersoon waarvoor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt binnen twee weken na de dag waarop de belasting op de aangifte betaald moet zijn een rechtsgeldige melding doen van betalingsonmacht. Lees over de tegemoetkoming in dit kader Corona: Denk aan tijdige melding betalingsonmacht

Over openstaande belastingschulden die door u niet binnen de betalingstermijn zijn voldaan, wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Om ervoor te zorgen dat u vrijwel geen rentekosten heeft over de af te lossen belastingschuld, blijft het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 gehandhaafd op het lage tarief van 0,01%. Daarna wordt het stapsgewijs verhoogd naar het normale niveau van 4%.

Te late aanslag of afgeweken van de aangifte

Wordt een aanslag door uw toedoen te laat vastgesteld of wordt in de aanslag afgeweken van de aangifte, dan wordt belastingrente in rekening gebracht. Die belastingrente is al per 1 oktober 2020 verhoogd naar 4%. Dat percentage geldt tot 31 december 2021 ook voor de vennootschapsbelasting. Die laatste zal dus tot die tijd niet worden verhoogd naar de oorspronkelijke (minimaal) 8%.

De tijdelijke aanpassingen van de invorderings- en belastingrente

Bekijk de rentepercentages

U hoeft dus tot en met 31 december 2021 bijna geen invorderingsrente te betalen. Maar daarna wordt het wel stapsgewijs verhoogd en bedraagt het percentage zoals het er nu naar uitziet vanaf 1 januari 2024 weer 4%. Dat betekent dus ook dat gedurende de betalingsregeling die loopt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 er wel  een hoger percentage voor de invorderingsrente zal gaan gelden.

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen de Belastingdienst vragen om deze rekeningen te laten deblokkeren. Normaal wordt alleen het overschot op de g-rekening vrijgegeven. Vanwege de coronacrisis kan de Belastingdienst tijdelijk ook bedragen vrijgeven die zijn bestemd voor opgelegde (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Let op: dit kan alleen als voor die aanslagen bijzonder uitstel van betaling is verleend vanwege de coronacrisis. Er vindt geen verrekening plaats met de te betalen bedragen op (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw. Daardoor krijgt u meer financiële armslag. Uiteraard moet u de (naheffings)aanslagen in de toekomst nog wel een keer betalen.

De procedure verloopt als volgt:

 • Vraag bijzonder uitstel van betaling aan voor de loonheffingen of btw.
  • Verzoek vervolgens om deblokkering van uw g-rekening. U kunt daarvoor gebruikmaken van het formulier Verzoek Deblokkering g-rekening. De Belastingdienst geeft daarbij de volgende invulinstructies:
   • Bij rubriek 3 geeft u aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.
   • Bij rubriek 4 geeft u aan voor welk bedrag u deblokkering vraagt. Splits het bedrag in het overschot - en het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt gevraagd.
   • Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor we u uitstel van betaling hebben gegeven.
     
 • Accepteert de Belastingdienst uw verzoek tot deblokkering? Dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Daarin staat ook hoe de uitbetaling plaatsvindt. De Belastingdienst streeft ernaar om binnen vier weken een brief te sturen, maar geeft ook aan dat de behandeling langer kan duren dan gebruikelijk, vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken.
   
 • Uitwinning van het g-rekeningsaldo en afwijzing van een verzoek tot deblokkering is mogelijk indien en voor zover nieuw opgekomen verplichtingen niet worden nagekomen of aflossingstermijnen niet worden voldaan.
   
 • U kunt dus het saldo van uw g-rekening op grond van deze tegemoetkoming nog tot 1 oktober 2027 laten deblokkeren, zolang u zich aan de voorwaarden voor de afgesproken betalingsregeling houdt én de nieuwe betalingsverplichtingen nakomt.

Normaal moeten belastingschuldigen, pandhouders en overige derden de ontvanger van de belastingen informeren als zij van plan zijn handelingen te (laten) verrichten waardoor zaken niet meer als ‘bodemzaak’ kwalificeren. Die mededelingsplicht geldt niet als de belastingschuldige en de derde in verband met de coronacrisis nader zijn overeengekomen dat de betaaltermijn van de vordering wordt verlengd.

Daarnaast geldt normaal een meldingsplicht van het voornemen om rechten op een bodemzaak of bodemzaken uit te oefenen of een andere handeling te (laten) verrichten waardoor het niet meer als bodemzaak kwalificeert. Ook die melding is vooralsnog niet nodig als de betalingsachterstand is veroorzaakt door de coronacrisis.

Als inlener van personeel kunt u aan de uitlener een Verklaring van betalingsgedrag vragen. De uitlener moet die aanvragen bij de Belastingdienst.

Verklaringen voor betalingsgedrag

Er zijn twee soorten verklaringen voor betalingsgedrag, afhankelijk van de situatie:

1. Een schone verklaring: als de uitlener de volgens zijn eigen aangifte verschuldigde loonheffingen en btw heeft betaald.

2. Een voorbehoudverklaring: als de uitlener een betalingsregeling voor de belastingen heeft of als de Belastingdienst uitstel van betaling heeft verleend in verband met een lopende bezwaar- of beroepsprocedure.

Op basis van het noodpakket geeft de Belastingdienst nu óók een schone verklaring betalingsgedrag af als voor de nageheven loonheffingen of voor de (door de uitlener verschuldigde) btw op grond van het besluit bijzonder uitstel van betaling is of zal worden verleend dan wel voor deze naheffingsaanslagen geen invorderingsmaatregelen worden genomen.

U krijgt een schone verklaring omtrent betalingsgedrag, zolang u zich aan de voorwaarden voor de afgesproken betalingsregeling houdt.

Nieuws en feiten

Gebruik maken van de noodmaatregelen?

Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.