Corona

Corona

Wat betekent dit voor de jaarrekening?

Wat betekent het voor de jaarrekening?

De maatregelen die de Nederlandse overheid neemt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemingen. Ondanks het aangekondigde steunpakket. Met deze onzekerheden moet u rekening houden bij het opmaken van uw jaarrekening. Hier leest u waar u extra op moet letten.

Voor de meeste ondernemingen is het boekjaar geëindigd op 31 december 2019. Het coronavirus werd pas na die balansdatum een pandemie. Dat betekent niet dat u het kunt negeren. Als een dergelijke gebeurtenis belangrijke invloed heeft op de jaarrekening, moet u dit in de toelichting van de jaarrekening opnemen.
 

Is er sprake van feiten die al bekend waren op balansdatum? Dan moet u die verwerken in de waardering van activa en passiva op balansdatum. Denk in het kader van de coronacrisis bijvoorbeeld aan een vordering op een debiteur uit China die nog niet is betaald. Mogelijk moet u hiervoor een voorziening opnemen in de jaarrekening.  

Een jaarrekening wordt in beginsel opgesteld in de veronderstelling dat de onderneming haar activiteiten continueert. Bestaat daar ernstige twijfel over, dan moet u dat in de jaarrekening verwerken. De huidige situatie is zo bijzonder dat het heel lastig kan zijn om een uitspraak over de continuïteit te doen. Er zijn nog zo veel zaken onzeker. Hoe lang gaan de overheidsmaatregelen duren? De noodmaatregelen worden steeds duidelijker, maar En wat betreft de noodmaatregelen is nog niet helemaal duidelijk wat ondernemers precies kunnen verwachten en onder welke voorwaarden.

Vanwege deze onzekerheden vraagt Flynth alle ondernemers om in hun jaarrekening op te nemen welke effecten het coronavirus heeft op de activiteiten van de onderneming. Als duidelijk is dat daadwerkelijk ernstige twijfel bestaat of de activiteiten in de toekomst voortgezet kunnen worden, ondanks de door de overheid aangeboden noodmaatregelen, dan moet dat specifiek in de jaarrekening vermeld worden. Er zullen zeker situaties zijn waarbij u hier nog helemaal geen uitspraak over kunt doen. De verslaggevingsregels vragen dat u het inzicht dat uw jaarrekening geeft altijd voorop stelt. Daarom is het belangrijk dat u in de jaarrekening transparant bent en heel feitelijk uitlegt wat de effecten zijn op uw activiteiten op het moment van het opmaken van de jaarrekening.

Met het oog op de coronacrisis heeft de Belastingdienst laten weten dat bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, bij de Belastingdienst kunnen verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren.

Normaal wordt dan alleen het zogenoemde overschot op de g-rekening vrijgegeven. Door de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn bestemd voor opgelegde (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw mits voor die aanslagen bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis is gevraagd en verleend.

Omdat geen verrekening plaats vindt met de te betalen bedragen op (naheffings)aanslagen loonheffingen of btw, krijgt u hierdoor meer financiële armslag. Uiteraard zult u de (naheffings)aanslagen in de toekomst nog wel een keer moeten betalen.

De procedure

 • Zorg eerst dat bijzonder uitstel van betaling wordt aangevraagd voor de loonheffingen of btw.
 • U verzoekt vervolgens om deblokkering. Voor het verzoek kunt u gebruikmaken van het formulier Verzoek deblokkering g-rekening.
  • De Belastingdienst geeft daarbij de volgende invulinstructies:
   • Bij rubriek 3 geeft u aan dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.
   • Bij rubriek 4 geeft u aan voor welk bedrag u deblokkering vraagt. Splits het bedrag in het overschot - en het bedrag waarvoor u uitstel van betaling hebt gevraagd.
   • Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor we u uitstel van betaling hebben gegeven vanwege de coronacrisis.
 • Als de Belastingdienst tegemoetkomt aan het verzoek tot deblokkering? Dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht waarbij wordt aangegeven hoe de uitbetaling zal geschieden. De Belastingdienst streeft ernaar om de brief binnen vier weken te sturen, maar heeft ook aan dat vanwege een verwachte toename van het aantal deblokkeringsverzoeken de behandeling van uw verzoek langer kan duren dan u gewend bent.

U bent als ondernemer verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarrekening die voldoet aan de wet- en regelgeving. Heeft u een onderneming in de vorm van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of een stichting of vereniging) en neemt u de wet- en regelgeving niet goed in acht? Dan kunt u daarop persoonlijk aangesproken worden. Het is daarom belangrijk dat u in deze onzekere tijd zo transparant mogelijk bent in uw jaarrekening. Ook als u een onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak of een personenvennootschap (bijvoorbeeld maatschap of een vof), is het belangrijk dat u de gebruiker van uw jaarrekening een zo goed mogelijk inzicht verschaft in het vermogen en resultaat per balansdatum en de effecten van de gebeurtenissen die nu allemaal plaatsvinden.

Heeft u Flynth een samenstelopdracht gegeven, dan bespreekt uw Flynth-accountant de effecten van het coronavirus op uw onderneming. Samen zorgen we dat ze op de juiste wijze in de jaarrekening worden weergegeven.

Stelt u zelf uw jaarrekening op en controleert Flynth deze, dan beoordelen wij uw overwegingen. Wilt u meer weten over de verwerkingswijze van gebeurtenissen na balansdatum en continuïteit in de jaarrekening, dan kunt u daarover meer lezen. Download daarvoor de documenten.
 

Advies op maat 

Heeft u vragen over dit onderwerp vanwege de coronacrisis?  Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.