Verlaging gebruikelijk loon door coronacrisis mogelijk

Verlaging gebruikelijk loon door coronacrisis mogelijk

Het is duidelijk dat door de coronacrisis veel ondernemers het zwaar hebben. De overheid heeft dan ook de nodige steunmaatregelen genomen. Inmiddels heeft de Belastingdienst laten weten dat ook het salaris voor 2020 van directeuren-grootaandeelhouder (dga’s) en andere werknemers die vallen onder de gebruikelijkloonregeling mag worden verlaagd. Voorwaarde daarbij is dat het totale loon over het gehele kalenderjaar bezien, voldoet aan de voorwaarden van de zogenaamde gebruikelijk loonregeling.

Waar wij hierna de dga noemen, bedoelen we ook de andere werknemers die vallen onder de gebruikelijk loonregeling.

Bent u werknemer van uw eigen B.V., dan kunt u dus mogelijk uw salaris verlagen. Op die manier kunt u de B.V. zo tijdelijk wat extra financiële armslag bieden. Snelle actie is in dat geval wel vereist omdat verlaging van het salaris met terugwerkende kracht niet is toegestaan! Maar let wel op, verlaging van het salaris is niet in alle gevallen de voordeligste oplossing. Overleg met uw Flynth adviseur is dan ook zeker aan te raden.

Update 29 mei 2020

Voor aanmerkelijk belangwerknemers en hun partners die arbeid verrichten voor de vennootschap geldt de zogenaamde gebruikelijk loonregeling. De wet geeft richtlijnen welk bedrag de vennootschap voor die personen minimaal als loon in acht moet nemen.

De Belastingdienst had al eerder laten weten dat dat salaris voor 2020 mag worden verlaagd. Voorwaarde daarbij is dat het totale loon over het gehele kalenderjaar bezien, voldoet aan de voorwaarden van de gebruikelijk loonregeling.

In zijn besluit van 6 mei jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuwe goedkeuring opgenomen voor de verlaging van het gebruikelijk loon voor 2020. Die verlaging sluit aan bij de omzetdaling over de eerste vier maanden van 2020 ten opzichte van de eerste vier maanden van 2019. 

LET OP! Verlaging van het salaris met terugwerkende kracht niet is toegestaan! U kunt dus alleen het salaris   verlagen voor toekomstige maanden.

Waar wij hierna de dga of ab-werknemer noemen, bedoelen we alle werknemers die vallen onder de gebruikelijk loonregeling.

Hoofdregel

Voor dga’s en andere werknemers van een B.V. die zelf of waarvan de partner een aanmerkelijk belang hebben, geldt de zogenaamde gebruikelijk loonregeling. Op grond van die regeling geldt als hoofdregel dat de B.V. in 2020 voor die personen ten minste het hoogste van de volgende bedragen als loon in aanmerking moet nemen.

 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 2. het hoogste loon van de overige werknemers van de B.V. of daarmee verbonden vennootschappen;
 3. € 46.000.

Wil de inspecteur uitgaan van een salaris dat hoger ligt dan de genoemde € 46.000 dan rust op hem de bewijslast. Hij zal dan aannemelijk moeten maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer van de B.V. (of daarmee verbonden vennootschappen) hoger is dan € 46.000. De inspecteur kan daarvoor wel putten uit een nagenoeg oneindige database met gegevens.

Uitzonderingen op de hoofdregel; Lager gebruikelijk loon, bewijslast bij inhoudingsplichtige

Kunt u aannemelijk maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het hoogste van de genoemde drie bedragen? Dan mag u uitgaan van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 46.000.

Voorbeeld

Het loon van de meestverdienende werknemer is € 60.000. Maar u maakt aannemelijk dat een andere dienstbetrekking meer vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de aanmerkelijkbelanghouder. Het loon van die meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 56.000. 75% daarvan is € 42.000, dus lager dan € 46.000. U moet dan het loon van de aanmerkelijk belanghouder ten minste vaststellen op € 46.000.

Weet u aannemelijk te maken dat 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000, dan wordt het gebruikelijk loon gesteld op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Voorbeeld

Het loon van de meestverdienende werknemer is weer € 60.000. Maar u maakt aannemelijk dat een andere dienstbetrekking meer vergelijkbaar is met de dienstbetrekking van de aanmerkelijkbelanghouder. Het loon van die meest vergelijkbare dienstbetrekking is nu € 40.000. Dat is lager dan € 46.000. U mag dan het loon van de aanmerkelijk belanghouder vaststellen op € 40.000 (100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking).

Een lager loon kan zich bijvoorbeeld voordoen bij:

 • passieve vennootschappen (belegt de vennootschap bijvoorbeeld uitsluitend in vermogen en zou het gebruikelijk loon minder bedragen dan € 5.000, dan geldt de gebruikelijkloonregeling helemaal niet);
 • deeltijdfuncties;
 • een arbeidsverhouding die maar een deel van het jaar heeft bestaan;
 • aanhoudend verlieslatende vennootschappen.

Continuïteit van de onderneming in gevaar

De Belastingdienst wijst er in het Handboek loonheffingen op dat u het loon lager mag vaststellen dan het gebruikelijk loon als uw onderneming zoveel verlies lijdt dat de continuïteit van de onderneming in gevaar is. Het loon mag echter volgens de Belastingdienst niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de aanmerkelijkbelanghouder werkt.

In de volgende situaties mag het loon volgens de Belastingdienst niet lager worden vastgesteld:

 • Uw onderneming lijdt incidenteel verlies.
 • Uw onderneming kan de rekeningen nog steeds betalen.
 • Uw onderneming kan de rekeningen niet betalen als gevolg van een oplopende rekeningcourantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.

U zult dus uiterlijk in december moeten beoordelen of u terecht het salaris heeft verlaagd en als dat niet het geval is of u een eventuele correctie in het salaris van december moet meenemen.

Door het verlagen van het salaris kunt u de B.V. tijdelijk wat extra financiële armslag bieden. Maar let wel op, verlaging van het salaris is niet in alle gevallen de voordeligste oplossing. Overleg met uw Flynth adviseur is dan ook zeker aan te raden.

Als er sprake is van een omzetdaling over de eerste vier maanden van 2020 ten opzichte van de eerste vier maanden van 2019, dan mag het salaris verlaagd worden evenredig met die omzetdaling.

Dat leidt tot de volgende formule:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

 • A = het gebruikelijk loon over 2019
 • B = de omzet ex BTW over de eerste vier kalendermaanden van 2020
 • C = de omzet ex BTW over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Er moet  wel aan drie voorwaarden worden voldaan:

 1. De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van dit lagere loon.
 2. Als u feitelijk meer loon heeft ontvangen  geldt uiteraard dat hogere loon.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn waarin de BV voor de ab-werknemer(s) gebruik maakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.

 1. De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

U mag de goedkeuring, mits u natuurlijk voldoet aan de voorwaarden, sowieso toepassen en hoeft daarvoor niet aan te kloppen bij de inspecteur. Wilt u uw salaris echter verder verlagen, omdat u vindt dat er bijkomende omstandigheden zijn, dan is het verstandig om dat voor te leggen aan de bevoegde inspecteur. Dat voorkomt een hoop discussie achteraf.

Dga’s die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen onder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Voldoet de B.V. verder aan alle voorwaarden van de NOW, dan schiet de B.V. zich in haar eigen voet als zij gedurende de maanden dat een NOW uitkering wordt ontvangen het salaris van de genoemde personen verlaagt.

Het blijft hoe dan ook mogelijk om gebruik te maken van de steunmaatregelen in het kader van de invordering. Denk aan het feit dat de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen op (onder meer) de aangifte loonheffingen achterwege laat. En denk aan de mogelijkheid om bijzonder uitstel te vragen voor de betaling van (onder meer) naheffingsaanslagen loonbelasting. Zie hierover ook elders op onze website.

Vanzelfsprekend is uw Flynth adviseur u graag behulpzaam bij uw afweging en het opstellen van aandeelhoudersbesluit en eventuele andere stukken.

Heeft u vragen over dit onderwerp vanwege de coronacrisis?  Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op